ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยอันดับที่ 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564