แนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดย ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ดร.อำพล ใจรักษ์ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ เข้าแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ 1.วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2.วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564