แนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รร.บ้านท่ามะปรางวิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดย ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.เดี่ยว อภัยราช เข้าแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ 1.วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2.วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา จังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564