แนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รร.พระนารายณ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดย ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.อำพล ใจรักษ์ เข้าแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ 1.วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2.วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564