นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ในโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวข้อเรื่อง “การออกแบบและสร้างระบบ Gas to Liquid Interface ความดันต่ำพิสัย 35 บาร์” ณ ห้องปฏิบัติการความดัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้