นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี

นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี

นายทศวรรษ อุติลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความดีที่ได้ปฏิบัติทั้งวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ในงานการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี