นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ โดยมี ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี