ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) โดยได้รับงบประมาณในการทำงานวิจัยจำนวน 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม