ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์