ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 66,000 บาท

ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท
(เกรดเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษาแต่ละชั้นปีซึ่งต้องมากกว่า 3.00) 

 1. 115710908001-7 นางสาวจริยาภรณ์ รักคุณ           นักศึกษาชั้นปีที่ 4               เกรดเฉลี่ย 3.87
 2. 115810908010-6 นายภัทรพล นูมหันต์                  นักศึกษาชั้นปีที่ 3               เกรดเฉลี่ย 3.78
 3. 115910908011-2 นายธนพัฒน์ พูนทอง                 นักศึกษาชั้นปีที่ 2               เกรดเฉลี่ย 3.66

ประเภทที่ 2 ทุนพัฒนาการเรียนดีเด่น จำนวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท
(เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1/2560 สูงขึ้นจากเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาก่อนหน้าสูงสุดของนักศึกษาของแต่ละชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนและไม่มีการถอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2560) 

 1. 115710908036-3 นางสาวศิริพร ศรีโฉม          นักศึกษาชั้นปีที่ 4               เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.07
 2. 115810908021-3 นายถิรภัทร เวชประสิทธิ์     นักศึกษาชั้นปีที่ 3               เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.97
 3. 115910908001-3 นางสาวศิริวรรณ โตจอ       นักศึกษาชั้นปีที่ 2               เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.26

ประเภทที่ 3 ทุนขาดแคลน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท
(พิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์จำนวน 8 ท่าน เป็นผู้พิจารณา)

 1. 115710908034-8 นายสมชาย เอมสมบูรณ์            นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 2. 115810908036-1 นางสาวปาริชาติ หงษ์งาม         นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 3. 115810908051-0 นางสาวธิดารักษ์ เรียบร้อย        นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 4. 115810908009-8 นายธนภัทร พรมเดช                 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ประเภทที่ 4 ทุนช่วยเหลืองานและสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท
(พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมและหลักฐานเชิงประจักษ์)

 1. 115710908025-6 นายทศวรรษ อุติลา             นักศึกษาชั้นปีที่ 4

  โดยทุนการศึกษาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก
  1. นายแพทย์ อนวัช เก้าเอี้ยน
  2. นางสาวณัฐรินีย์ ภิญโญสโมสร
  3. นางสาวอนุธิดา ทับเงิน
  4. ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
  5. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี