บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล : ดร.เดี่ยว อภัยราช
Name-Surname : Dr.Deaw Aphairaj
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
E-mail : deaw65@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interested : Electronics and Instrument

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล : ผศ.จรัส บุณยธรรมา
Name-Surname : Asst.Prof.Charud Bunyatunma
E-mail : charud2555@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วศ.บ.(เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Research Interested : E-Learning

ชื่อ-สกุล : ดร.มรกต พุทธกาล
Name-Surname : Dr.Moragote Buddhakala
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
E-mail : morak555@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  Ph.D.(Physics) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Research Interested : Synchrotron Radiation Application, Alternative Energy, Artificial Intelligence

ชื่อ-สกุล : ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
Name-Surname : Asst.Prof.Janthanee Authisin
E-mail : janthaneeau@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  คม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คบ.(ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏสกลนคร
Research Interested : Educational Physics, Science Teaching, E-learning

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Akapong Phunpueok
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
E-mail : aumaum18@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Research Interested : Scintillation Materials, Radiation Physics, Radiation Detection

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Voranuch Thongpool
E-mail : nuchphysics@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Research Interested :
Carbon and Metal Oxide Nanomaterials
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Sarawut Jaiyen
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
E-mail : sarawut@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  วศ.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Research Interested : Radiation Physics and Nuclear Engineering, Radiation Detection and Measurement, Ion beam focusing, Radiography

ชื่อ-สกุล : ดร.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
Name-Surname : Dr.Kittanapat Bandholnopparat
E-mail : kittanapat_ba@rmutt.ac.th, kb.ph.rmutt@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  Ph.D. (Cosmosciences) Hokkaido University
  วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Research Interested : Effect of lightning to the earth atmosphere, Global electric circuit

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Surarit Pepore
ตำแหน่ง : กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E-mail : surapepore@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  Ph.D.(Chemical Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Research Interested : Quantum Mechanics
รางวัลและผลงาน>>

ชื่อ-สกุล : ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
Name-Surname : Dr.Chanoknan Banglieng
E-mail : chanoknan.rmutt@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4186
ห้องทำงาน : ST1705
คุณวุฒิ :
  Ph.D. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.บ.(ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Research Interested : Physics education, Cosmic rays and space weather

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Naris Barnthip
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : naris_b@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  Ph.D. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA
  วท.บ.(ฟิสิกส์, เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รป.บ.(การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Research Interested : Biomaterials, Medical Materials, Biophysics, Protein Adsorption, Nanofibers, Hydrogel
รางวัลและผลงาน>>

ชื่อ-สกุล : ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
Name-Surname : Chantana Aiempanakit
E-mail : chantana_rmutt@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Research Interested : Thin films and applications, vacuum technology, material science
รางวัลและผลงาน>>

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Nithiwatthn Choosakul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
E-mail : cnwatthn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4186
ห้องทำงาน : ST1705
คุณวุฒิ :
  Ph.D. (Geophysics) Kyoto University, Japan
  วท.ม.(โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research Interested : - Geophysics, Atmospheric Physics and Space Physics, Natural Disasters, Agriculture Meteorology, weather and Climate, Data analysis for Geographic information Systems (GIS), Renewable Energy

ชื่อ-สกุล : ดร.เดี่ยว อภัยราช
Name-Surname : Dr.Deaw Aphairaj
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
E-mail : deaw65@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interested : Electronics and Instrument

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
Name-Surname : Dr.Puripat Kantha
E-mail : puripat_k@rmutt.ac.th, pooripat141@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.ม.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Interested : Piezoelectric Ceramics, Electro-ceramics, Glass-ceramics
รางวัลและผลงาน>>

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
Name-Surname : Dr.Ruamporn Potong
E-mail : ruamporn_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Interested : Materials Science, Composites, Electroceramics, Cement
รางวัลและผลงาน>>

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
Name-Surname : Dr.Atipong Bootchanont
E-mail : atipong_b@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4186
ห้องทำงาน : ST1705
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Research Interested : Structural Analysis, X-ray Spectroscopy
รางวัลและผลงาน>>

ชื่อ-สกุล : ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
Name-Surname : Dr.Russameeruk Noonuruk
E-mail : russameeruk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.ม.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต-เครื่องมือ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interested : Nanomaterial, Sonochemical process, Sol-gel spin coating, Nanocellulose, Metal Oxide

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
Name-Surname : Dr.Porramain Porjai
E-mail : porramian_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Research Interested : Nonlinear physics, Excitable media, Cold plasma for agriculture and Nano bubbles for agriculture


ชื่อ-สกุล : ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
Name-Surname : Dr.Chakkaphan Wattanawikkam
E-mail : ithree43@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Research Interested : Nanomaterials, Nanoscience and nanotechnology, Photocatalyst, Titanium dioxide

ชื่อ-สกุล : ดร.อำพล ใจรักษ์
Name-Surname : Dr.Umpon Jairuk
E-mail : ajairuk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  วท.บ.(ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research Interested : Mathematical Physics, Medical Hub

ชื่อ-สกุล : ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
Name-Surname : Dr.Pratthana Intawin
E-mail : buaisakura@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Interested : Materials Science, Glass-Science, Glass-ceramics
รางวัลและผลงาน>>
ชื่อ-สกุล : ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
Name-Surname : Dr.Narit Faibut
E-mail : narit_f@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Research Interested : Perovskite solar cells, Diamond-like carbon, vacuum technologies and electronics
รางวัลและผลงาน>>
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสวรรยา สีหะราช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail : sawanya_see@hotmail.com
ห้องทำงาน : ST1212
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4167
ชื่อ-สกุล : นางสาววัชรินทร์ เจริญสิงขรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
E-mail : watcharin_nam@hotmail.com
ห้องทำงาน : ST1704
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4188
ชื่อ-สกุล : นายรัฐชนนท์ มั่นจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
E-mail : tampruklek@hotmail.com
ห้องทำงาน : ST1704
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4188
ชื่อ-สกุล : นายกมลพร ศรีโลพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
E-mail : kamon_zaa@hotmail.com
ห้องทำงาน : ST1704
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4188