ผลงาน ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Naris Barnthip
E-mail : naris_b@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  Ph.D. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA
  วท.บ.(ฟิสิกส์, เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รป.บ.(การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Research Interested : Biomaterials, Medical Materials, Biophysics, Protein Adsorption, Nanofibers, Hydrogel
รางวัลและผลงาน

 • รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น (The Excellent Poster Presentation Award) ในหัวข้อการศึกษาสมบัติของเส้นใยน้ำผึ้งขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต จากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (2556)

 • รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น (The Excellent Oral Presentation Award) ในหัวข้อ Protein Adsorption Kinetics from Single- and Binary Solution จากการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 4 (2554): เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress IV: University Staff Development Consortium)

 • 2017 Thailand Toray Science Foundation Awards

  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  • P. Kantha, N. Barnthip, K. Pengpat, T. Tunkasiri, and N. Pisitpipathsin, Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System, Key Engineering Materials, 798(2019) 229-234.

  • N. Barnthip, and O. Pinyakong. “Preparation and Properties of Gelatin Nanofibers containing Lipopeptide Biosurfactant by Electrospinning Techniques as the Prototype of Wound Covering and Healing Materials” Material Research Express, Volume 5, 2018, 1-7.

  • P. Kantha, T. Bunthod, S. Jansrabua, N. Barnthip, S. Tigunta, K. Pengpat, and N. Pisitpipathsin. “Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics” Applied Mechanics and Materials, Volumn 866,2017, 263-266.

  • N. Barnthip, P. Kantha, R. Potong, and N. Pisitpipathsin. “Elecmental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds” Applied Mechanics and Materials, Volumn 866, 2017, 172-175.

  • S. Teepoo, P. Dawan, and N. Barnthip. “Electrospun Chitosan-Gelatin Biopolymers composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in Hydrogen Peroxide Biosensor” Biosensors, Volume 7, 2017, 47-57.

  • Barnthip, N. “Preparation of Honey-Gelatin Nanofibers as the Prototype of Wound-Healing and Covering Materials by Electrospinning Process” J. Bionanoscience, Volume 9(6), 2015, 475-479.

  • Thongpool, V., Phunpueok, A., Barnthip, N., Jaiyen, S. “BaSO 4 /Polyvinyl Alcohol Composites for Radiation Shielding” Appl. Mech. Mater. Volume 804, 2015, 3-6.

  • Barnthip, N., Muakngam, A. “Sythesis of Diamond-Like-Carbn Fims as the Coating Prototype for Biomedical Materials” Appl. Mech. Mater. Volume 804, 2015, 175-178.

  • Barnthip, N., Muakngam, A. “Preparation of Cellulose Acetate Nanofibers Containing Centella Asiatica Extract by Electrospinning Process as the Prototype of Wound-Healing Materials” J. Bionanoscience, Volume 8(4), 2014, 313-318.

  • Thongpool, V., Phunpueok, A., Barnthip, N., Nilgumhang, K., Limsuwan, S. “Preparation of Thai Silk Sericin/Poly (Vinyl Alcohol) Hybrid Films for Drug Delivery Control: Study on Amoxicillin Trihydrate” J. appl. sci. res, Volume 9(12), 2013, 6189-6192.

  • Choosakul, N., Banglieng, C., Barnthip, N. “Reproduced Solar Radiation Derived from Electric Current of Solar Cell for Daytime Meteorological Study” Energy Procedia, Volume 34, 2013, 109-115.

  • Barnthip, N., Vogler, E.A. “Protein adsorption kinetics from single- and binary-solution” Appl. Surf. Sci., Volume 262, 2012, 19-23.

  • Choosakul, N., Buddhakala, M, Barnthip, N., Muakngam, A., Banglieng, C. “Application of Solar Cells for Daytime Weather Study” Energy Procedia, Volume 9, 2011, 171-177.

  • Barnthip, N., Parhi, P., Golas, A., Vogler, E..A.. “Volumetric interpretation of protein adsorption: Kinetics of protein-adsorption competition from binary solution” Biomaterials, Volume 30, 2009, 6495-6513.

  • Parhi, P., Golas, A., Barnthip, N., Noh, H., Vogler, E.A. “Volumetric interpretation of protein adsorption: Capacity scaling with adsorbate molecular weight and adsorbent surface energy” Biomaterials, Volume 30, 2009, 6814-6824.

  • Leibner, E.S., Barnthip, N., Chen, W., Baumrucker, C.R., Badding, J.V., Pishko, M., Vogler, E.A. “Superhydrophobic effect on the adsorption of human serum albumin” Acta Biomaterialia, Volume 5, 2009, 1389-1398.

  • Barnthip, N., Noh, H., Leibner, E., Vogler, E.A. “Volumetric interpretation of protein adsorption: Kinetic consequences of a slowly-concentrating interphase” Biomaterials, Volume 29, 2008, 3062-3074.

  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ

  • วรนุศย์ ทองพูล, อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์, นริศร์ บาลทิพย์, เกวลี นิลกำแหง “การเตรียมและการหาคุณลักษณะของฟิล์มผสมระหว่างโปรตีนเซริซิน จากรังไหมพันธุ์ไทยและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์”วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 4 เล่มที่ 1, 2557, 26-32.

  • นริศร์ บาลทิพย์, สุนทรี นาคแท้, ศุภพสิษฐ์ โลหะ “การศึกษาสมบัติของเส้นใยน้ำผึ้งขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต”วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556, 190-96.

  • ศราวุธ ใจเย็น, จันทนี อุทธิสินธุ์, นริศร์ บาลทิพย์, อันชัญ หมวกงาม, ศตวรรษ รักมาก, ชลภิวิชญ์ ศรีบุศยกุล “การพัฒนาชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็กเพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556, 83-89.

  หนังสือ

  • Noh, N., Barnthip, N., Parhi, P., Vogler, E.A. “Electrophoretic Implementation of the Solution-Depletion Method for Measuring Protein Adsorption, Adsorption Kinetics, and Adsorption Competition Among Multiple Proteins in Solution” Nanomaterials Interfaces in Biology: Methods in Molecular Biology, SpringerLink, 2013, 157-166.

  อนุสิทธิบัตร

  • นายมรกต พุทธกาล นายนริศร์ บาลทิพย์ กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703001753 วันที่ 8 กันยายน 2560