ผลงาน ผศ.ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
Name-Surname : Asst.Prof.Dr.Surarit Pepore
ตำแหน่ง : กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E-mail : surapepore@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  Ph.D.(Chemical Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Research Interested : Quantum Mechanics

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • S. Pepore and B. Sukbot, Schwinger method and path integral with generalized canonical transformation for a harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency, Chinese.J.Phys.47, 2009, 753-763.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Path integral and space-time transformation for time-dependent Hamiltonian systems, Indonesian.J.Phys.21, 2010, 47-51.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Schwinger method and Feynman path integral for a harmonic oscillator with mass growing with time, Chinese.J.Phys.53, 2015, 060004-1-10.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Schwinger method for Dual damped oscillator, Chinese.J.Phys.53, 2015, 100002-1-7.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Schwinger method for coupled harmonic oscillators and time-dependent linear potential, Chinese.J.Phys.53, 2015, 120004-1-13.

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ

 • S. Pepore and B. Sukbot, Schwinger method for a harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency, SPC. 2009.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Path integral and generalized canonical transformation for a harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency, SPC. 2010.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Feynman propagator for the time-dependent Hamiltonian systems, SPC. 2011.

 • S. Pepore and B. Sukbot, The space-time transformation in Feynman propagator for a time-dependent harmonic oscillator, SPC. 2012.

 • สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ และ บดิทร์ชาติ สุขบท, การอินทิเกรตเชิงวิถีและการแปลงกาล-อวกาศสำหรับระบบที่มีแฮมิลโทเนียนขึ้นอยู่กับเวลา, STT 35.

 • สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ และ บดิทร์ชาติ สุขบท, การอินทิเกรตเชิงวิถีและการแปลงอ่างบัญญัติสำหรับตัวกวัดแกว่งที่ขึ้นอยู่กับเวลา, STT 36.

 • S. Pepore and B. Sukbot, The space-time transformation in path integration for a time-dependent harmonic oscillator, STT 37.

 • S. Pepore and B. Sukbot, Path integral analysis for time-dependent harmonic oscillators, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ฉบับที่ 15, 2557, 95-99.