ผลงาน ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ

ชื่อ-สกุล : อ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
Name-Surname : Chantana Aiempanakit
E-mail : chantana_rmutt@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4193
ห้องทำงาน : ST1709
คุณวุฒิ :
  วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Research Interested : Thin films and applications, vacuum technology, material science

รางวัลและผลงาน

 • รางวัลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ “รางวัลดี” ในงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 “การศึกษาสมบัติกระจกสะท้อนความร้อนและทำความสะอาดตัวเองของกระจกเคลือบฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีสปัตเตอริง”

  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  • C. Salawan and K. Aiempanakit, “Heat Mirror and Self Cleaning Properties of ITO/ TiO2 Thin films Prepared by DC Magnetron Sputtering”, The 33 th congress on science and technology of Thailand (STT35),2007, pp 215.

  • K. Aiempanakit, C. Salawan and S. Dumrongrattana, “The Effect of Annealing Ambient on Property of ITO films Prepared by DC Magnetron Sputtering”, Thai Journal of Physics, Series 3, 2008, pp 43-45.

  • C. Salawan, A. Muakngam, B. Sukbot, K. Aiempanakit and S. Dumrongrattana, “Effect of DC Power on Structural, Optical and Hydrophilic Activity of TiO 2 Films Prepared by DC Magnetron Sputtering”, Advanced Materials Research., Vol. 55-57, 2008, pp 925-928.

  • K. Aiempanakit, C. Salawan and S. Dumrongrattana, “Photoinduced Hydrophilicity of TiO 2 Ultra Thin Films”, The 35 th congress on science and technology of Thailand (STT35). 2009, pp 228.

  • C. Chananonnawathorn, S. Pudwat, M. Horprathum, P. Eiamchai, P. Limnontakul, C. Salawan, K. Aiempanakit, “ Electrochromic Property Dependent on Oxygen Gas Flow Rate and Films Thickness of Sputtered WO 3 Films”, Procedia Engineering., Vol. 32, 2012, pp.752-758.

  • M. Aiempanakit, C. Salawan and K. Aiempanakit, “Effects of Continuous and Discontinuous Deposition Time in Reactive Direct Current Magnetron Sputtering of Titanium Dioxide Thin Films”, Advanced Materials Research., Vol. 1131,2015, pp.251-254.

  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ

  • กมล เอี่ยมพนากิจ, ฉันทนา สาลวัน, สายัณห์ ผุดวัฒน์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2550,”การศึกษาสมบัติกระจกสะท้อนความร้อนและทำความสะอาดตัวเองของกระจกเคลือบฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีสปัตเตอริง” การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45. 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 635-642.

  • กมล เอี่ยมพนากิจ, ฉันทนา สาลวัน, ณัฐรดา สถาวร และ กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์, 2554, ผลกระทบของดีซี พัลส์ แมกนีตรอน สปัตเตอริงต่อสมบัติของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์สำหรับการเตรียมฟิล์มลงบนวัสดุรองรับที่อุณหภูมิต่ำ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 521-529.

  • ฉันทนา สาลวัน, กมล เอี่ยมพนากิจ และ มนตรี เอี่ยมพนากิจ, 2557, การเปรียบเทียบสมบัติความชอบน้ำของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เตรียมโดยวิธีโซลเจลแบบจุ่มเคลือบ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม