ผลงาน ดร.รวมพร โพธิ์ทอง

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
Name-Surname : Dr.Ruamporn Potong
E-mail : ruamporn_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Interested : Materials Science, Composites, Electroceramics, Cement

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • Rianyoi, R., Potong, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Microstructure and electricalproperties of 0-3 connectivity barium titanate−Portland cement composite with 40%barium titanate content” Ferroelectrics Letters Section, Volume 43, 2016, 59-64.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Fabrication and performance investigation of 2-2 connectivity lead-free barium zirconate titanate-Portland cement composites” Ceramics International, Volume 40, 2014, 8723-8728.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Ngamjarurojana, A., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Acoustic and electrical properties of 1–3 connectivity bismuth sodium titanate–Portland cement composites” Materials Research Bulletin, Volume 60, 2014, 353-358.

 • Chaipanich, A., Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N. “Aging of 0-3 piezoelectric PZT ceramic–Portland cement composites” Ceramics International, Volume 40, 2014, 13579-13584.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Effect of barium titanate particle size on electrical properties of 0–3 barium titanate-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 150, 2014, 147–154.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate-Portland cement composites” Ceramics International 39 (2013) S53-S57.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Influence of barium titanate content and particle size on electromechanical coupling coefficient of lead-free piezoelectric ceramic-Portland cement composites” Ceramics International, 39 (2013) S47–S51.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Electromechanical coupling coefficient of 1-3 connectivity barium titanate-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 148, 2013, 138-144.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Electromechanical coupling coefficient of 1-3 connectivity barium titanate-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 148, 2013, 138-144.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Electromechanical coupling coefficient of 1-3 Connectivity barium titanate-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 148, 2013, 138-144.

 • Chaipanich, A., Rianyoi, R., Potong, R., Penpokai, P., Chindaprasirt, P. “Dielectric and piezoelectric properties of 2–2 PZT-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 149, 2013, 89-94.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Ngamjarurojana, A., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Effect of particle size on dielectric properties and hysteresis behavior of 0-3 barium zirconate titanate-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 148, 2013, 131–137.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Ngamjarurojana, A., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Acoustic and piezoelectric properties of 0-3 barium zirconate titanate-Portland cement composites-Effects of BZT content and particle size” Ferroelectrics, Volume 455, 2013, 69-76.

 • Chaipanich, A., Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N., Chindaprasirt, P., “Compressive strength and microstructure of 0-3 lead zirconate titanate ceramic-Portland cement composites” Ferroelectrics, Volume 457, 2013, 53-61.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Ngamjarurojana, A., Yimnirun, R., Guo, R., Bhalla, A.S., Chaipanich, A. “Acoustic, dielectric and piezoelectric properties of 1–3 connectivity barium titanate-Portland cement composites” Ferroelectrics, Volume 452, 2013, 76-83.

 • Chaipanich, A., Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N., Chindaprasirt, P. “Dielectric properties of 2-2 PMN-PT/cement composites” Ferroelectrics Letters, Volume 39, 2012, 53-61.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Jaitanong, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. “Ferroelectric hysteresis behavior and dielectric properties of 1-3 lead zirconate titanate-cement composites” Ceramics International, Volume 38S, 2012, S47–S51.

 • Chaipanich, A., Potong, R., Rianyoi, R., Jareansuk, L., Jaitanong, N., Yimnirun, R., “Dielectric and ferroelectric hysteresis properties of 1–3 lead magnesium niobate-lead titanate ceramic/Portland cement composites” Ceramics International, Volume 38S, 2012, S255-S258.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Ferroelectric hysteresis properties of 0–3 lead-free barium zirconate titanate-Portland cement composites” Ferroelectrics Letters, Volume 39, 2012, 15-19.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. “Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of 0-3 barium titanate-Portland cement composites” Applied Physics A: Materials Science & Processing, Volume 104, 2011, 661-666.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Chaipanich, A. “Dielectric properties of lead-free composites from 0-3 barium zirconate titanate-Portland cement composites” Ferroelectrics Letters, Volume 38, 2011, 18-23.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N., Chaipanich, A. “Influence of curing age on microstructure in barium titanate-Portland cement composites” Key Engineering Materials,Volume 484, 2011, 222-225.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N., Yimnirun, R., Ngamjarurojana, A., Chaipanich, A. “Dielectric and ferroelectric properties of 1-3 barium titanate-Portland cement composites” Current Applied Physics, Volume 11, 2011, S48-S51.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Jareansuk, L., Jaitanong, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. “Effect of particle size on dielectric and ferroelectric properties of 0-3 lead magnesium niobate titanate-Portland cement composites” Ferroelectrics, Volume 405, 2010, 98-104.

 • Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. “Fabrication and electrical properties of lead zirconate titanate-cement- epoxy composites” Ferroelectrics, Volume 405, 2010, 154-160.

 • Chaipanich, A., Rianyoi, R., Potong, R., Jaitanong, N. “Effect of temperature on the dielectric properties of 0-3 PZT-cement composites” Ferroelectrics Letters, Volume 37, 2010, 76–81.

 • Jaitanong, N., Rianyoi, R., Potong, R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. “Effects of PZT content and particle size on ferroelectric hysteresis behavior of 0-3 lead zirconate titanate-Portland cement composites” Integrated Ferroelectrics, Volume 107, 2009, 43–52.

 • Potong, R., Rianyoi, R., Jarupoom P., Pengpat K., Chaipanich A. “Effect of particle size on the dielectric properties of sodium potassium niobate-Portland cement composites Ferroelectrics Letters, Volume 36, 2009, 76-81.