ผลงาน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์

ชื่อ-สกุล : ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
Name-Surname : Dr.Atipong Bootchanont
E-mail : atipong_b@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4186
ห้องทำงาน : ST1705
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Research Interested : Structural Analysis, X-ray Spectroscopy

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • Bootchanont, A., Jutimoosik, J., Chandarak, S., Unruan, M., Rujirawat, S., Yimnirun, R., Guo R., and Bhalla, A. “Investigation of Local Structure in BaTiO3 -BaZrO3 System by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy” Ceramic International, 2012, 0272-8842.

 • Bootchanont, A., Triamnak, N., Rujirawat, S., Yimnirun, R., Cann D., R., Guo R., and Bhalla, ” Local structure and evolution of relaxor behavior in BaTiO 3 -Bi(Zn 0.5 Ti 0.5 )O 3 ceramics” Ceramic International Volume 40, 2014, 14555-14562.

 • Bootchanont, A., Jutimoosik, J., Chandarak, S., Unruan, M., Kidkhunthod, P., Klysubun, W., Rujirawat, S., Yimnirun, R., R., Guo R., and Bhalla, Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy Study of Local Structur Transformation Behavior in Perovskite Ba(Ti,Zr)O 3 System Journal of Alloys and Compounds, Volume 616 , 2014, 430–435.

 • Chandarak, S., Jutimoosik, J., Bootchanont, A.,, Muangjai Unruan, Jantaratana, P., Priya, S., Srilomsak, S., Rujirawat, S., Yimnirun, R., “Local Structure of Magnetoelectric BiFeO 3 –BaTiO 3 Ceramics Probed by Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy”, Journal of Superconductivity andNovel Magnetism, Volume 26, 2013, 455-461.

 • Prasoetsopha, N., Pinitsoontorn, S., Bootchanont, A., Kidkhunthod, P., Srepusharawoot, P., Kamwanna, T., Amornkitbamrung, V., Kurosaki, K., Yamanaka, S., “Local structure of Fe in Fe-doped misfit-layered calcium cobaltite: an X-ray absorption spectroscopy study”, Journal of Solid State Chemistry, Volume 204, 2013, 257-265.

 • Pinitsoontorn, S., Prasoetsopha, N., Srepusharawoot, P., Bootchanont, A., Kidkhunthod, P., T., Amornkitbamrung, V., Kurosaki, K., Yamanaka, S., “Local structure determination of substitutional elements in Ca3Co4-xMxO9 (M=Fe, Cr, Ga) using X-ray absorption spectroscopy”, Physics Status Solidi A, 2014,1–8.

 • Wiriya, N., Bootchanont, A., Maensiri, S., Swatsitang, E. “XANES analysis of Mn1-xCoxFe2O4 nanoparticles prepared by hydrothermal method”, Japanese Journal of Applied Physics, Volume 53, 2014, 06JF09.

 • Wiriya, N., Bootchanont, A., Maensiri, S., Swatsitang, E. “Magnetic properties of Zn1-xMnxFe2O4 nanoparticles prepared by hydrothermal method”, Microelectronic Engineering. Volume 126, 2014, 1-8.

 • Saensuk, O., Maensiri, S., Bootchanont, A., and Swatsitang, E. “Fabrication and magnatic properties of eletrospun Ni1-xCuxFe2O4 nanofiber”, Microelectronic Engineering. Volume126, 2014, 158–164.

 • Saensuk, O., Phokha, S., Bootchanont, A., Maensiri, S., Swatsitang, E. “Fabrication and magnetic properties of NiFe2O4 nanofibers obtained by electrospinning”, Ceramics International. Volume 41, 2015, 8133–8141.

 • Daengsakul, S., Kidkhunthod, P., Soisang, O., Kuenoon, T., Bootchanont, A., Maensiri, S., “The effect of Gd doping in La1−x−yGdxSryMnO3 compound on nanocrystalline structure by X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) technique”, Microelectronic Engineering. Volume 146, 2015, 38-42.

 • Wongmaneerung, R., Tipakontitikul, R., Jantaratana, P. ., Bootchanont, A., Jutimoosik, J. , Yimnirun, R., Ananta, S., “Structure and phase formation behavior and dielectric and magnetic properties of lead iron tantalatelead zirconate titanate multiferroic ceramics”, Materials Research Bulletin, Volume 75, 2015, 91-99.

 • Swatsitang, E., Phokha, S. Hunpratub, S., Usher, B., Bootchanont, A., Maensiri, S., Chindaprasirt, P. Characterization and magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, Volume 664, 2016, 792-797.

 • Kanchiang, K., Bootchanont, A., Witthayarat, J., Pramchu, S., Thanasuthipitak, P., and Yimnirun, R., “X-ray Absorption Spectroscopy and Density Functional Analysis of Fe3+ Distribution Profile on Al Sites in Chrysoberyl BeAl2O4:Fe3+ Crystal”, Journal of Applied Crystallography, Volume 49, 2016, 385-388.

 • Bootchanont, A., Rujirawat, S., Yimnirun, R., R., Guo R., and Bhalla, A., “Local Structure Study of Phase Transition Behavior in Ba(Ti,Sn)O3 Perovskite by X-ray Absorption Fine Structure” Ceramic International, Volume 42, 2016, 8151-8154.

 • Kidkhunthod, P., Bootchanont, A., Barnes, A., “Structural investigation of gallate glass using L3-edge extended X-ray absorption spectroscopy and computer simulation”, Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 448, 2016, 27-30.