ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 10

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 10 ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
จำนวนนักศึกษา : 15 คน

รหัสนักศึกษา : 116110908001-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐชยา กระโห้ทอง
ชื่อเล่น : ซอบะห์
รหัสนักศึกษา :116110908004-3
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนัสวี สำเภาเงิน
ชื่อเล่น : มายด์
รหัสนักศึกษา :116110908005-0
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ บัวทอง
ชื่อเล่น : โอม
รหัสนักศึกษา :116110908007-6
ชื่อ-สกุล : นายเสกสรรค์ ทองไพจิตร
ชื่อเล่น : เอิร์ส
รหัสนักศึกษา :116110908008-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวโชติกา ชุติมาญาณภัทร
ชื่อเล่น : มุก
รหัสนักศึกษา :116110908010-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวธมนวัลย์ พลอยงาม
ชื่อเล่น : มาย
รหัสนักศึกษา :116110908013-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนากร จิ๋วศิริ
ชื่อเล่น : ตาล
รหัสนักศึกษา :116110908014-2
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณจิรา ว่องไว
ชื่อเล่น : แบม
รหัสนักศึกษา :116110908016-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย
ชื่อเล่น : โบว์
รหัสนักศึกษา :116110908018-3
ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ รัตตากร
ชื่อเล่น : ภูผา
รหัสนักศึกษา :116110908019-1
ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา วงค์อนันต์
ชื่อเล่น : เติ้ล
รหัสนักศึกษา :116110908020-9
ชื่อ-สกุล : นายธนกฤต พระภิเภก
ชื่อเล่น : เต้
รหัสนักศึกษา :116110908021-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวไพริน สิงทองหอม
ชื่อเล่น : ออย
รหัสนักศึกษา :116110908022-5
ชื่อ-สกุล : นายอลิฟ และซัน
ชื่อเล่น : อลิฟ
รหัสนักศึกษา :116110908023-3
ชื่อ-สกุล : นางสาวโชติกา เพชรแหว
ชื่อเล่น : แท็กซี่