วิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค

*** คะแนนสอบ เรียงตามลำดับคะแนน ***
*** คะแนนสอบ เรียงตามกลุ่มเรียน (Sec.) (แก้ไข) ***
กราฟการแจกแจงความถี่ของคะแนน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด = 1497 คน
คะแนนสูงสุด = 43.25 คะแนน
คะแนนต่ำสุด = 2.63 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย = 19.24 คะแนน
SD = 4.31 คะแนน

การบ้านวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

การบ้านชุดที่ 1 กลางภาค บทที่ 1 – 7
การบ้านชุดที่ 2 ปลายภาค บทที่ 8 – 15