20 เมษายน 2559 : ขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ของของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 8 เมษายน 2559  
  3 เมษายน 2559 : ขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในวันที่ 3 เมษายน 2559

                                                                                                                    
            
  17 มีนาคม 2560 : แสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ณ ห้อง SC 1-701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  5 กุมภาพนธ์ 2560 : สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชนพรธิสาร

                                                                                                                    
            
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย่ที่ได้เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23
  นางสาวภัทรกัลย์ ผลพิกุลและนางสาวจุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ชนะเลิศการประกวดแข่งขันสหกิจดีเด่น ประเภทนานาชาติ
  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีเด่น ทุนพัฒนาการเรียนดีเด่น และทุนขาดแคลน