ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560
                                                                                                                    
            
  10 พฤษภาคม 2560 : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรีเข้าร่วมโครงการ "ฟิสิกส์ร่วมทำนุบำรุงศาสนาสืบสานกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล
  17 มีนาคม 2560 : แสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ณ ห้อง SC 1-701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                                                                                                                    
            
  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรกัลย์ ผลพิกุลและนางสาวจุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ชนะเลิศการประกวดแข่งขันสหกิจดีเด่น ประเภทนานาชาติ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย่ที่ได้เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23
 
นางสาวภัทรกัลย์ ผลพิกุลและนางสาวจุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ชนะเลิศการประกวดแข่งขันสหกิจดีเด่น ประเภทนานาชาติ