ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2562

คะแนนสอบ+คะแนนการบ้าน รวม 45%
คะแนนเฉลี่ย = 24.05% (SD=4.76)
คะแนนสูงสุด = 41.50%
คะแนนต่ำสุด = 6.13%
จำนวนนักศึกษา = 1589 คน

*** คะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ***

การบ้าน

การบ้านก่อนสอบกลางภาค ส่งภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.
การบ้านก่อนสอบปลายภาค ส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.