ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 และรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 มีทั้งหมด 6 ห้อง ดังนี้ ST1706, ST1707, ST1710, ST1309, ST1310 และ ST1312 ในแต่ละห้องปฏิบัติการ กลุ่มของนักศึกษาที่เข้าเรียนจะเปลี่ยนในแต่ละสัปดาห์ ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

ช่วงก่อนกลางภาคเรียน
สัปดาห์ที่ 1วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
สัปดาห์ที่ 2วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม 2562
สัปดาห์ที่ 3
วันเสาร์ที่ 06 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
สัปดาห์ที่ 4วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
สัปดาห์ที่ 5วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
สัปดาห์ที่ 6วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2562
สัปดาห์ที่ 7วันเสาร์ที่ 03 สิงหาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2562
สัปดาห์ที่ 8วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ช่วงหลังกลางภาคเรียน
สัปดาห์ที่ 9วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
สัปดาห์ที่ 10วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
สัปดาห์ที่ 11วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
สัปดาห์ที่ 12วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2562
สัปดาห์ที่ 13วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
สัปดาห์ที่ 14วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
สัปดาห์ที่ 15วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่