ข้อมูลหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมชื่อคณะวิทยาศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 ณ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ เพื่อพัฒนาเศรฐกิจและสังคมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาศาสตร์เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์
สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ มีความชำนาญ ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล


พันธกิจ
1. สร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง มั่นคงให้กับนักศึกษาทุกคณะที่มาเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาฟิสิกส์
2. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณะชน
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชมชนและสังคม
5. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2543 – 2547 ผศ.สุชาติ สุภาพ
ปี พ.ศ. 2547 – 2550 อ.วานิช โสภาสพ
ปี พ.ศ. 2550 – 2554 ดร.มรกต พุทธกาล
ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ดร.เดี่ยว อภัยราช


ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ห้องปฏิบัติการการผลิตระดับนาโน (Nanofabrication Laboratory)
2. ห้องปฏิบัติการวัสดุชีวภาพและชีวฟิสิกส์ (Biomaterials and Biophysics Laboratory)
3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริง (Virtual Physics Laboratory)
4. ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโน (Nanomaterials Laboratory)
5. ห้องปฏิบัติการฟิล์มบาง (Thin Film Laboratory)
6. ห้องปฏิบัติการวัสดุเรืองรังสี (Scintillation Materials Laboratory)
7. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์รังสี (Radiation Physics Laboratory)
8. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Laboratory)
9. ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และไมโครคอลโทรเลอร์ (Sensor and Microcontroller Laboratory)
10. ห้องปฏิบัติการวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials Laboratory)
11. ห้องปฏิบัติการโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ (Earth Science and Atmospheric Physics Laboratory)
12. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics Laboratory)


หน่วยวิจัย สาขาวิชาฟิสิกส์
1. หน่วยวิจัยฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือวัด (Materials Physics and Instrumentation Research Unit)
2. หน่วยวิจัยวัสดุฉลาด (Smart Materials Research Unit)