หลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้


ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Physics
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ชื่อปริญญา ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied Physics)
ชื่อปริญญา ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Applied Physics)
วิชาเอก :
     – เทคโนโลยีเครื่องมือวัด (Instrumentation Technology)
     – นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Materials Innovation and Nanotechnology)


ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้จริง สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและนวัตกรรมวัสดุ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมของประเทศ นำไปสู่การเป็นผู้สร้าง หรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเครื่องมือวัดหรือนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) ตลอดจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้สร้าง หรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ สื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดรับการเรียนรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง และสังคม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์


แนวทางการประกอบอาชีพ
วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด
1. เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดหรือนักมาตรวิทยา
2. ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องมือวัด
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพด้านเครื่องมือวัด
4. วิศวกรฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือวัด
วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
1. ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพด้านวัสดุ
3. วิศวกรฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุ
4. ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายการผลิต


ข้อมูลของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร.pdf (22 downloads)
รายวิชาในหลักสูตร.pdf (24 downloads)
แผนการเรียนวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด.pdf (20 downloads)
แผนการเรียนวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี.pdf (25 downloads)
คำอธิบายรายวิชา.pdf (63 downloads)