หลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้


ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Physics
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ชื่อปริญญา ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied Physics)
ชื่อปริญญา ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Applied Physics)


ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในจรรยาอาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน พัฒนาสังคม มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาความรู้ใหม่และนวัตกรรม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ปริมาณในทางฟิสิกส์ และมีความพร้อมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทั้งในสถานประกอบการและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสามารถนำความรู้ด้านฟิสิกส์ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี มีความสามารถในการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร


โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา