ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2562

คะแนนสอบ+คะแนนการบ้าน รวม 45%
คะแนนเฉลี่ย = – % (SD=-)
คะแนนสูงสุด = -%
คะแนนต่ำสุด = -%
จำนวนนักศึกษา = – คน

คะแนนสอบกลางภาค 2/2562

การบ้านวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

การบ้านชุดที่ 1 กลางภาค บทที่ 1 – 7
การบ้านชุดที่ 2 ปลายภาค บทที่ 8 – 15