โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 2

รายวิชาโครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น

กำหนดการและรายละเอียดรายวิชา
1_รายละเอียดและกำหนดการสอบ.pdf (8 downloads)
2_รายละเอียดโครงงานของนักศึกษา.pdf (9 downloads)

แบบฟอร์ม
3_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf (3 downloads)
3_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา.doc (2 downloads)
4_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากกรรมการสอบ.pdf (2 downloads)
4_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากกรรมการสอบ.doc (2 downloads)
5_แบบฟอร์มการสรุปคะแนน.pdf (2 downloads)
5_แบบฟอร์มการสรุปคะแนน.docx (1 download)
6_แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสอบ.pdf (2 downloads)
6_แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสอบ.doc (1 download)

ตัวอย่างการเขียนปริญญานิพนธ์ (MS Word)
1_หน้าปก.docx (8 downloads)
2_ปกใน.docx (8 downloads)
3_ใบรับรองรับปริญญานิพนธ์.docx (6 downloads)
4_บทคัดย่อและสารบัญ.docx (8 downloads)
5_เนื้อหา.docx (11 downloads)

ตัวอย่างการเขียนปริญญานิพนธ์ (PDF)
1_หน้าปก.pdf (8 downloads)
2_ปกใน.pdf (5 downloads)
3_ใบรับรองรับปริญญานิพนธ์.pdf (7 downloads)
4_บทคัดย่อและสารบัญ.pdf (9 downloads)
5_เนื้อหา.pdf (10 downloads)