โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 2

รายวิชาโครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น

กำหนดการและรายละเอียดรายวิชา
1_รายละเอียดและกำหนดการสอบ.pdf (28 downloads)
2_รายละเอียดโครงงานของนักศึกษา.pdf (30 downloads)

แบบฟอร์ม
3_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf (18 downloads)
3_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา.doc (3 downloads)
4_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากกรรมการสอบ.pdf (16 downloads)
4_แบบฟอร์มการให้คะแนนจากกรรมการสอบ.doc (3 downloads)
5_แบบฟอร์มการสรุปคะแนน.pdf (21 downloads)
5_แบบฟอร์มการสรุปคะแนน.docx (2 downloads)
6_แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสอบ.pdf (4 downloads)
6_แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสอบ.doc (4 downloads)

ตัวอย่างการเขียนปริญญานิพนธ์ (MS Word)
1_หน้าปก.docx (14 downloads)
2_ปกใน.docx (21 downloads)
3_ใบรับรองรับปริญญานิพนธ์.docx (12 downloads)
4_บทคัดย่อและสารบัญ.docx (14 downloads)
5_เนื้อหา.docx (29 downloads)

ตัวอย่างการเขียนปริญญานิพนธ์ (PDF)
1_หน้าปก.pdf (19 downloads)
2_ปกใน.pdf (8 downloads)
3_ใบรับรองรับปริญญานิพนธ์.pdf (10 downloads)
4_บทคัดย่อและสารบัญ.pdf (22 downloads)
5_เนื้อหา.pdf (22 downloads)