ติดต่อ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-4186, 02-549-4187, 02-549-4193
โทรสาร 02-549-4119


Web site : http://www.sci.rmutt.ac.th/physics
Facebook : https://www.facebook.com/AppliedPhysicsRMUTT