ผลงาน ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร

ชื่อ-สกุล : ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
Name-Surname : Dr.Narit Faibut
E-mail : narit_f@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Research Interested : Perovskite solar cells, Diamond-like carbon, vacuum technologies and electronics
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ

 • นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร และ วิทยา อมรกิจบำรุง. (2012). ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซมีเทนกับก๊าซไฮโดรเจนต่อปริมาณธาตุไฮโดรเจนในฟิล์มไฮโดรจิเนทเตดอะมอร์ฟัสคาร์บอน. SDU Res. J., 5 (2),52-62.

 • นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร และ วิทยา อมรกิจบำรุง. (2013). ผลของความขรุขระเชิงผิวต่อความสามารถในการเปียกน้ำของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร. KKU Res. J. (GS), 13(2),31-41.

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • R. Saensak, N. Faibut, S. Porntheeraphat, B. Paosawatyanyong, V. Amornkitbamrung, & N. Triroj. (2012). Voltammetric Responses of On-Chip Glucose Oxidase Immobilized Diamond-Like Carbon Electrodes. Procedia Engineering, 47, 374 – 377.

 • S. Mitrawong, M. Towannang, K. Srimongkon, P. Uppachai, N. Faibut, S. Phumying, S. Lowpa, N. Ratchapolthavisin, & V. Amornkitbamrung. (2017). The Effect of Etching Times on the Surface Morphology of P-type Silicon(100) and on the Diamond-like Carbon/silicon Solar Cell Performance. Chiang Mai J. Sci., 44(3), 1065-1072.

 • L. Saraihom, K. Srimongkon, C. Ruttanapun, A. Tangtrakarn, N. Faibut, P. Uppachai, M. Towannang, V. Amornkitbamrung. (2017).“Effect of Cell Temperatures and Flow-field Patterns of Bipolar Plate Electrodes on the Performance of Proton Exchange Membrane Fuel Cell by Computational Simulation”. Chiang Mai J. Sci. 44(4). 1676-1685.

 • N. Faibut, P. Kamlangwan, W. Jarernboon, P. Klangtakai, V. Harnchana, V. Amornkitbamrung. (2019). “CH3NH3PbI3 thin films prepared by hot-casting technique in the air: growth mechanism, trap states and relating solar cells”. Jpn. J. Appl. Phys. 58, SIID07.

 • V. Amornkitbamrung, S. Pimanpang, P. Uppachai, N. Faibut, WO2015/116007 Al (2015).