โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 1

รายวิชาโครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา

กำหนดการและรายละเอียดรายวิชา
1_รายละเอียดและกำหนดการสอบโครงงาน1.pdf (61 downloads)
7_รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน1.pdf (12 downloads)

แบบฟอร์ม
2_ตารางการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน1.pdf (8 downloads)
2_ตารางการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน1.doc (1 download)
3_ตารางการให้คะแนนจากกรรมการสอบโครงงาน1.pdf (3 downloads)
3_ตารางการให้คะแนนจากกรรมการสอบโครงงาน1.doc (2 downloads)
4_ตารางสรุปคะแนนรายวิชาโครงงาน1.pdf (5 downloads)
4_ตารางสรุปคะแนนรายวิชาโครงงาน1.docx (2 downloads)
5_แบบเสนอรายชื่อกรรมการสอบโครงงาน1.pdf (7 downloads)
5_แบบเสนอรายชื่อกรรมการสอบโครงงาน1.doc (4 downloads)

รูปแบบเล่มการเขียนข้อเสนอหัวข้อโครงงาน
6_ตัวอย่างรูปเล่มการเสนอหัวข้อโครงงาน.pdf (74 downloads)
6_ตัวอย่างรูปเล่มการเสนอหัวข้อโครงงาน.docx (35 downloads)