ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 9

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 9 ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
จำนวนนักศึกษา : 14 คน

รหัสนักศึกษา : 116010908001-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น
ชื่อเล่น : ไลลา
รหัสนักศึกษา : 116010908003-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัลยา อยู่สมสุข
ชื่อเล่น : โมนา
รหัสนักศึกษา :116010908004-5
ชื่อ-สกุล : นายอรรถชัย ทองธนะเศรษฐ์
ชื่อเล่น : แบงค์
รหัสนักศึกษา :116010908006-0
ชื่อ-สกุล : นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ
ชื่อเล่น : นิว
รหัสนักศึกษา :116010908008-6
ชื่อ-สกุล : นายวัชรากร แก้วคำแสน
ชื่อเล่น : เกมส์
รหัสนักศึกษา :116010908010-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรวรรณ สุทธิ
ชื่อเล่น : อัง
รหัสนักศึกษา :116010908012-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวรามาวดี มอมขุนทด
ชื่อเล่น : พลอย
รหัสนักศึกษา :116010908013-6
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพดี โคทอง
ชื่อเล่น : แหม่ม์
รหัสนักศึกษา :116010908015-1
ชื่อ-สกุล : นายพรภิเษก พลอยพิมล
ชื่อเล่น : เอส
รหัสนักศึกษา :116010908018-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวภรณ์นภา มณีโช
ชื่อเล่น : นิ้ง
รหัสนักศึกษา :116010908021-9
ชื่อ-สกุล : นายพงศธร เงาภู่ทอง
ชื่อเล่น : เตอร์
รหัสนักศึกษา :116010908022-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราพร เที่ยงสุนทร
ชื่อเล่น : ก้อย
รหัสนักศึกษา :116010908023-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวมลวีร์ เถาทอง
ชื่อเล่น : มุก
รหัสนักศึกษา :116010908026-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตินา สิงห์ประดิษฐ
ชื่อเล่น : มิ้น