ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 7

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 7
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา และ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง

รหัสนักศึกษา :115810908002-3
ชื่อ-สกุล : นางสาววีรวรรณ บุญเจริญรัตน์
ชื่อเล่น : บิว
รหัสนักศึกษา :115810908004-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวมลธิชา รุจิชาญ
ชื่อเล่น : เฟิร์น
รหัสนักศึกษา :15810908008-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมฤดี วงษ์สุวรรณ
ชื่อเล่น : ติ๊ดตี่
รหัสนักศึกษา :5810908009-8
ชื่อ-สกุล : นายธนภัทร พรมเดช
ชื่อเล่น : ภัทร
รหัสนักศึกษา :115810908010-6
ชื่อ-สกุล : นายภัทรพล นูมหันต์
ชื่อเล่น : โอ๊ต
รหัสนักศึกษา :115810908011-4
ชื่อ-สกุล : นางสาววรีภรณ์ ศรีแสง
ชื่อเล่น : ทราย
รหัสนักศึกษา :115810908013-0
ชื่อ-สกุล : นายเมธี กิจสนธิ
ชื่อเล่น : เม
รหัสนักศึกษา :115810908014-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริวรรณ วงษ์ทับทิม
ชื่อเล่น : น้ำ
รหัสนักศึกษา :115810908020-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ศรี
ชื่อเล่น : โบว์
รหัสนักศึกษา :115810908021-3
ชื่อ-สกุล : นายถิรภัทร เวชประสิทธิ์
ชื่อเล่น : เอิร์ธ
รหัสนักศึกษา :115810908023-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา สุขใส
ชื่อเล่น : นุ๊กนิ๊ก
รหัสนักศึกษา :115810908025-4
ชื่อ-สกุล : นายสถาพร เพ็ชร์น้อย
ชื่อเล่น : เต้
รหัสนักศึกษา :115810908027-0
ชื่อ-สกุล : นายสิรภพ ดีศรีสุข
ชื่อเล่น : สิ
รหัสนักศึกษา :115810908028-8
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ มณีวงษ์
ชื่อเล่น : เอก
รหัสนักศึกษา :115810908030-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณราช
ชื่อเล่น : อุ้มจัง
รหัสนักศึกษา :115810908031-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวนํ้าฝน ปาฝน
ชื่อเล่น : ฝน
รหัสนักศึกษา :115810908032-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน
ชื่อเล่น : เล็ก
รหัสนักศึกษา :115810908033-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวพลอยไพลิน ศรีแก่น
ชื่อเล่น : พลอย
รหัสนักศึกษา :115810908034-6
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิดา ช่างเพชรผล
ชื่อเล่น : หลิน
รหัสนักศึกษา :115810908035-3
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ วิวัฒน์
ชื่อเล่น : ออย
รหัสนักศึกษา :115810908036-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาติ หงษ์งาม
ชื่อเล่น : มายด์
รหัสนักศึกษา :115810908038-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวปพิชญา ยีโหนด
ชื่อเล่น : มิกซ์
รหัสนักศึกษา :115810908040-3
ชื่อ-สกุล : นายภัทรดนัย อรุณรัตน์
ชื่อเล่น : ภัทร
รหัสนักศึกษา :115810908042-9
ชื่อ-สกุล : นางสาววาศินี สวัสดี
ชื่อเล่น : ลูกหว้า
รหัสนักศึกษา :115810908043-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ เจกะโพธิ์
ชื่อเล่น : เกด
รหัสนักศึกษา :115810908044-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรี ใจศิลป์
ชื่อเล่น : บี
รหัสนักศึกษา :115810908045-2
ชื่อ-สกุล : นายธินัฐ ธนาพรสวรรค์
ชื่อเล่น : เคน
รหัสนักศึกษา :115810908046-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ
ชื่อเล่น : พลอย
รหัสนักศึกษา :115810908047-8
ชื่อ-สกุล : นายวัชระ ทองสอน
ชื่อเล่น : ป๊อป
รหัสนักศึกษา :115810908049-4
ชื่อ-สกุล : นายชัยธวัช ไวยคณี
ชื่อเล่น : ชาบู
รหัสนักศึกษา : 115810908050-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรฮัยดา อารีย์สมาน
ชื่อเล่น : นูร
รหัสนักศึกษา :115810908051-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารักษ์ เรียบร้อย
ชื่อเล่น : ปุ๊ก
รหัสนักศึกษา :115810908053-6
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนาวดี ผลพรหม
ชื่อเล่น : ไอซ์
รหัสนักศึกษา :115810908054-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวธีริศรา หวังผล
ชื่อเล่น : มายด์
รหัสนักศึกษา : 115810908055-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรสุดา อุปแก้ว
ชื่อเล่น : มิน
รหัสนักศึกษา :115810908056-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริภา ขวาเมืองพาน
ชื่อเล่น : พลอย
รหัสนักศึกษา :115810908057-7
ชื่อ-สกุล : นายธีรดนย์ จุลสม
ชื่อเล่น : ต้น
รหัสนักศึกษา :115810908058-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวปภัสรา พลเยี่ย
ชื่อเล่น : ยุ้ย
รหัสนักศึกษา :115810908059-3
ชื่อ-สกุล : นางสาวชาวิณี โต๊ะฟาเล๊ะ
ชื่อเล่น : บี
รหัสนักศึกษา :115810908060-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวสาริณี แผ้วฉ่ำ
ชื่อเล่น : น้ำฝน