ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 8

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 8 (ศิษย์เก่า)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ และ ผศ.จรัส บุณยธรรมา

รหัสนักศึกษา : 115910908001-3
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริวรรณ โตจอ
ชื่อเล่น : ป่าน
รหัสนักศึกษา : 115910908004-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ แสงฤทธิ์
ชื่อเล่น : เบล
รหัสนักศึกษา :115910908008-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธาทิพย์ บางโท
ชื่อเล่น : ทราย
รหัสนักศึกษา :115910908009-6
ชื่อ-สกุล : นางสาวเก็จมณี มูฮำหมัดกาเซ็ม
ชื่อเล่น : ฟะ
รหัสนักศึกษา :115910908010-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริยากร บุญครองกมล
ชื่อเล่น : ป๊อป
รหัสนักศึกษา :115910908011-2
ชื่อ-สกุล : นายธนพัฒน์ พูนทอง
ชื่อเล่น : เพชร
รหัสนักศึกษา :115910908011-2
ชื่อ-สกุล : นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์
ชื่อเล่น : เต่า
รหัสนักศึกษา :115910908018-7
ชื่อ-สกุล : นายนัทธพงศ์ ภคกษมา
ชื่อเล่น : พงศ์
รหัสนักศึกษา :115910908020-3
ชื่อ-สกุล : นายธิปไตย มุ่งพึ่งกลาง
ชื่อเล่น : นิว
รหัสนักศึกษา :115910908021-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐา ศรีกาญจนา
ชื่อเล่น : คิว
รหัสนักศึกษา :115910908022-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตรานุช วันหลัง
ชื่อเล่น : นุช
รหัสนักศึกษา :115910908023-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวประภัสสร ธงชัย
ชื่อเล่น : หยก
รหัสนักศึกษา :115910908024-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชชิตา สุขประสิทธิ์
ชื่อเล่น : หมวย
รหัสนักศึกษา :115910908028-6
ชื่อ-สกุล : นายเทวนาถ ห่านสุวรรณกูล
ชื่อเล่น : โจ้
รหัสนักศึกษา :115910908029-4
ชื่อ-สกุล : นายยศวริศ ชูมา
ชื่อเล่น : โอ๊ต
รหัสนักศึกษา :115910908030-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรณี เพ็งสกุล
ชื่อเล่น : แพรว
รหัสนักศึกษา :115910908031-0
ชื่อ-สกุล : นายอังกฤษ มาสำราญ
ชื่อเล่น : กิต
รหัสนักศึกษา :115910908032-8
ชื่อ-สกุล : นายดลสันติ์ วัดจินดา
ชื่อเล่น : เรด้า
รหัสนักศึกษา :115910908035-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิสรา สิงหเสรี
ชื่อเล่น : จ๋อมแจ๋ม
รหัสนักศึกษา :115910908037-7
ชื่อ-สกุล : นายโสภาคย์ สุขโหตุ
ชื่อเล่น : เปรม
รหัสนักศึกษา : 115910908038-5
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพงษ์ ปุณณารักษ์
ชื่อเล่น : ไอซ์
รหัสนักศึกษา :115910908040-1
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติกาญจน์ รุจจนมงคล
ชื่อเล่น : แบงค์
รหัสนักศึกษา :115910908041-9
ชื่อ-สกุล : นายโสภณ บุญประคอง
ชื่อเล่น : ป๊อป