สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก 1. ชื่องานวิจัย 2. ปีการศึกษา 3. ชื่อนักศึกษา 4. คำสำคัญ

 

ชื่องานวิจัย
ชื่อนักศึกษา
ปีการศึกษา
Download
Some Criteria for Subsemigroups of Symmetric Numerical Semigroup นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์
2554
Download
Application of Variational Iteration Method to Partial Differential Equation Systems นางสาวพรรณทิวา ท้วมลี้
2554
Download
Represention of One as The Sum of Unit Fractions นางสาวนิสุมา พรมนวล
2554
Download
On Apery Sets of Symmetric Numerical Semigroups นางสาวสิริวิมล กิ่งกันหา
2554
Download
Differential Tranform Method for Quadratic Riccati Differential Equation นายกิตติพงษ์ สืบบุญวงศ์
2554
Download
A Combinatorial Proof of a Result From Number Theory นางสาวทิพสุคลธ์ หงส์ชู
2554
Download
Identities for The Common of Fibonacci and Lucas Numbers นางสาวจิราวรรณ พรหมแก้ว
2554
Download
Solving Cubics by Division Method นางสาวสาวิตรี พรัดวิเศษ
2554
Download
On two Diophantine Equation 4^x+7^y=z^2 and 4^x+11^y=z^2 นางสาวกมลชนก รุ่งฟ้า
2554
Download
New Identities for The Even and Odd Fibonacci and Lucas Number นางสาวจุฑามาศ ยิ่งศิลป์
2554
Download
Generalization of Some Inequalities for The Gamma Function นางสาวนิธินันท์ เจริญเวช
2554
Download
On Perfect Numbers and Their Relations นางสาวประภารัตน์ ทองหล่อ
2554
Download
Solving Septics in Radicals นายพร้อมพงศ์ คตหอย
2554
Download
The Bound ((n+1)÷2)^n is The Worst Bound for n! นางสาวพิมพ์ชนก พุฒทอง
2554
Download
The Pell Equation x^2-Dy^2=+-4 นางสาวภัทรพร เรียงแหลม
2554
Download
Multihomorphisms From Group into Group of Real Number นางสาวรัตนาภรณ์ เกษนอก
2554
Download
The Domination and Independence of Some Cubic Bipartite Graphs นายศิริพงษ์ เผ่ากลิ่น
2554
Download
On The Equation x^n+y^n=z^n นางสาวอัจฉรินทร์ เมืองกลาง
2554
Download
Short Proofs for Pythagorean Theorem นายเจตตวิทย์ ส่งศรีแจ้ง
2554
Download
On Some Inequalities with Power-Exponential Functions นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมขุนทอง
2554
Download
On a Class Of Telescopic Numerical Semigroups นางสาวพรรธิชา เจริญราษฎร์
2554
Download
A Connell Like Sequences นางสาวอัจฉรา หล่อเหลี่ยม
2552
Download
A Mean Value Property for Pairs of Integrals นางสาวดวงเนตร สินพรม
2552
Download
An Operator Method for Evaluating Laplace Transforms นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
2552
Download
Fibonacci and Lucas Sums by Matrix Methods นางสาวนุชสรา อโณทัยเรืองรอง
2552
Download
On Generalizing the Connell Sequence นางสาวจารุวรรณ อ่อนวงษ์
2552
Download
On the Jacobsthal Lucas Numbers by Matrix Method นายธนพิชญ์ สาชะนะ
2552
Download
Sequences from Integer Tetrahedrons นางสาวเตือนใจ กกขุนทด
2552
Download
Some Inequalities for the Gamma Function นางสาวพรสุรางค์ จำปี
2552
Download
Some Remarks On the Equation Fn = kFm In Fibonacci Numbers นางสาวรสสุคนธ์ อินโต
2552
Download
A Search for Patterns in a Sequence of Integer Proving Trend in a Recurrence Relation นายสนธยา นิธิธนิโยปกรณ์
2553
Download
Solutions of Some Classes of Congruences นางสาวพรรวษา หงษ์ทอง
2553
Download
On a Diophantine Equation นางสาวฐิติชญา ยุพา
2553
Download
Some Inequalities for the q-Gamma Function นางสาววรรณิศา ชมสุดา
2553
Download
Prime Sets and Phi function for Subsets of {1,2,…,n} นางสาวภัทราวรรณ ทิมปรางค์
2553
Download
The Hadamard Product นายจารุพันธ์ เหล่าแก้วก่อง
2553
Download
Introduction to Diophantine Equations นายสัณพวุฒิ สุขเกษม
2553
Download
New Form of Chinese Remainder Theorem when the Restrictions are of Generalized Form นางสาวเพ็ญนภา ม่วงดำ
2553
Download
Inequalities on linear Function and Circular Powers นางสาวศันสนีย์ อ่วมแก้ว
2553
Download
Teaching Generalized Pythagoras Theorem นางสาวลำใย สุระพิน
2553
Download
Solving Sextic Equations นางสาวมัธนา สิงห์ทอง
2553
Download
An Elementary Trigonometric Equation นายชนบดี เหลืองสด
2553
Download
On the Properties of Fibonacci Numbers with Binomial Coefficients นางสาวมณัสนันท์ วิชัยวงษ์
2553
Download
Notes on an Integral Inequality นายวัลลภ ขุนวิเศษ
2553
Download
Two Diophantine Equation นางสาวอินทิรา สีหาบุญทอง
2553
Download
A Proof of Chebyshev's Inequality นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา
2553
Download
On the Jacobsthal Number by Matrix Methods นางสาวเพ็ญนภา สายคำเกตุ
2553
Download
The Equation (j+k+1)^2-4k=Qn^2 and Related Dispersions นางสาวสุนิษา บัวประเสริฐ
2553
Download
On the Diophantine Equation x^2+q^m=p^n นางสาวพิณทิพย์ พระเดโช
2553
Download
Sum of Two Squares นายนิติดล วุฑฒกนก
2553
Download
On Trigonometric Function and Cosine and Sine Rules in Taxicab Plane นายศิกวัส แสงทอง
2553
Download
Solving Sextics by Division Method นางสาวรุ่งรัตน์ มั่นสิงห์
2553
Download
On the Diophantine Equation of the a^x+b^y=c^z นางสาวศรัญญา สุวันนะ
2553
Download
On the q-Analogue of the sum of cubes นางสาวจิรนันท์ ป้อมสุวรรณ
2553
Download
On Some Solvability Results of Diophantine Equations and the Class Number of Certain Real Quadratic Fields_1 นางสาวพรทิพย์ จินสิน
2553
Download
Multiplicative Triple Fibonacci Sequences นางสาวกาญจนา ของดี
2555
Download
Conjugate Polar Form of Cauchy-Riemann Equation นายนฤดล จันนิ่ม
2555
Download
Sequences from Pyramids of Integers นายเดชา ภู่ทอง
2555
Download
New Method to Calculate Determinants of n*n(n>3) matrix , by Reducing Determinants to 2nd Order นายจักรพันธ์ วามะลุน
2555
Download
On the Frobenius Number of Some Lucas Numerical Semigroups นายพงศกร ภู่วนนท์
2555
Download
Some Generalized Inequalities Involving the q-Gamma Function นางสาวปทุมพร จิตรบรรจง
2555
Download
Convergence of pell and pell-Lucas Series นางสาวกันต์ฤทัย สมบูรณ์
2555
Download
A Simple Proof on the Inequality of Arithmetic and Geometric Means นางสาวอลิษา แก้วมณี
2555
Download
A Note on the equation (x+y+z)^2=xyz นางสาวกิติชน เกตุคล้าย
2555
Download
Mining Infrequent Itemsets Based on Multiple Level Minimum Support นางสาวศรินยา ศรีลมุล
2555
Download
On the Extraction or Roots of Nonics นางสาวเสาวณี แก้วเนิน
2555
Download
Generalization of Some Inequalities for the Q-Gamma Function นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองศิริ
2555
Download
Mining Interesting Infrequent and Frequent Itemsets Based on MLMS Model นางสาวพรพรรณ พืชพรม
2555
Download
A Note on Certain Inequalities for The Gamma Function นางสาวสิรินารถ อินทะพันธ์
2555
Download
Sequences from Hexagonal Pyramid of Integers นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์
2555
Download
A New Method for Solving Quartics นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกตุ
2555
Download
On a Diophantine Equation of a^x+b^y=z^2 นางสาวธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อน
2555
Download
Solution to the Diophantine Equation (x+y+z+t)^2=xyzt นางสาวศรัญญา มังสา
2555
Download
Computing the Determinants by Reduing the Orders by Four นางสาวเบญจมาศ ศิริเกตุ
2555
Download
On the q-Analogue of Gamma Function and Related Inequalities นางสาวกุลธิกร ชัยบอน
2555
Download
A Note on the Negative Pell Equation นางสาวเยาวเรศ ขยันดี
2555
Download
Multiplicative Coupled Fibonacci Sequences of Third Order นางสาวระพีพรรณ สมภักดี
2555
Download
Coupled Fibonacci Sequences of Fifth Order นางสาวจิราภา พิมเสนา
2555
Download
Some Inequalities Involving the Gamma Function นางสาวอัญชลี นามวิเศษ
2555
Download
A Simple Solution to Basel Problem นายชุติพงษ์ ลิ้มลิขิตอักษร
2555
Download
A Note on the Pell-Equation x^2-Dy^2=+-4 นางสาวกุลธิดา กลิ่นรอด
2555
Download
Left(Right) Filters on PO-Semigroups นางสาวกรรณิการ์ นันบุญมา
2555
Download
Extracting the Roots of Septics by Polynomial Decomposition นางสาววิภาดา สวัสดิ์หาญอรุณ
2555
Download
Some Identities for Even and Odd Fibonacci – Like and Lucas Number นายวิวัฒน์ เหลืองสอาด
2555
Download
A Note on the Number of Derangements นางสาวคนึงนุช มานะทัต
2555
Download
Solution of Blasius Equation by Decomposition นายธวัฒชัย สอาดศรี
2555
Download
On Odd-Summing Number นางสาวชลธิชา ช้างคำ
2555
Download
Generalized Fibonacci-Like Polynomial and its Determinantal Identities นายธิณนิวัต บรรลือพืช
2555
Download
Reduction Theorem on Singular Matrix with Special Properties นางสาวปรมาภรณ์ ยินดีวงษ์
2555
Download
A Study on Some Integer Sequences นางสาววิภามล ส้มแป้นเมือง
2555
Download
The Mean – Value Theorem for Integral นายสุมิตร โพธิ์ทอง
2555
Download
Generalization of Multiplicative Fibonacci Triple Sequences นางสาววลัยลักษณ์ โคสุวรรณ
2555
Download
Some Operation Properties of Adjoint Matrices for Block Matrices นางสาวธัญญรัตน์ นาโตนด
2555
Download
Some Sums Formulae for Products of terms of pell, pell-Lucas and Modified pell Sequences นางสาวจุฑามาศ ร่มจันทร์
2555
Download
New Perspective on a Singular Matrix Formation นางสาวประภัสสร จันทคัต
2555
Download
Sequences from Pentagonal Pyramids of Integers นางสาวชลิดา พิเชฐสิทธิกุล
2555
Download
Fibonacci-like Sequences and its properties นายอธิวรรธน์ วงศ์สุวรรณ
2555
Download
On Some Identities for k- Jacobsthal Numbers นางสาวบุญยาพร กำลังมาก
2557
Download
On the Products of k-Fibonacci Numbers and k-Lucas Numbers นางสาวสริสา ศิริวัฒน์พานิช
2557
Download
More on two Diophantine Equation 2^x+19^y=z^2 นายธิวัฒน์ กลีบมณฑา
2557
Download
On the Diophantine Equation 483^x+485^y=z^2 นายศิริวัฒน์ ชนะเพีย
2557
Download
The Generalized Pascal-like Triangle and Applications นางสาวสิโรธร ทูโคกกรวด
2557
Download
Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci and k-Lucas Number นางสาวพรสุพัฒน์ โกศัย
2557
Download
On Some Identities of k-Jacobsthal k-Lucas Numbers นางสาวอรวิภา ศรีอ่ำ
2557
Download
More on the Diophantine Equation 8^x+59^y=z^2 นายธรรมรัฐ สวัสดิ์กุล
2557
Download
On the Diophantine Equation 46^x+64^y=z^2 นางสาววิไล โกสีห์
2557
Download
On the Properties of Generalized k-Fibonacci Like Sequences Using Matrices นางสาวเอมวิกา ขาวเผือก
2557
Download
The Diophantine Equation p^x+(p+1)^y=z^2 where p is a Mersenne Prime นางสาวอภัยรัตน์ คงวัชระ
2557
Download
Multiplicative Coupled Fibonacci Sequences and Some Fundamental Properties นางสาวอภิญญา แสงชาติ
2557
Download
On two Diophantine Equation 7^x+19^y=z^2 and 7^x+91^y=z^2 นางสาวกาญกนก อุ่นนุช
2557
Download
On the Diophantine Equation 323^x+325^y=z^2 นางสาวสุภารัตน์ ทิพเวช
2557
Download
On the Diophantine Equation 5^x+43^y=z^2 นายจิตติศักดิ์ โพธิ์วงค์
2557
Download
n-Pulsated Fibonacci Sequences นางสาวสุภัสสรา แซ่ตั้ง
2557
Download
On some Identities and Generating Functions for k-Pell Numbers นางสาวกชกร ค่ายหนองสวง
2557
Download
Generalized Additive Coupled Fibonacci Sequences of Third Order and Some Identities นางสาววรัญญา เทียนวัน
2557
Download
On the Diophantine Equation 7^x+31^y=z^2 นางสาวศิริวัฒนา เชี่ยวชาญ
2557
Download
On the Diophantine Equation 5^x+63^y=z^2 นายวงศกร หิรัญพงษ์
2557
Download
Some Fundamental Properties of Multiplicative Triple Fibonacci Sequences นายนพพร ตั้งแสนสุข
2557
Download
On Some Identities for k-Fibonacci Sequence นางสาวอาภัสญา ศักดิ์จ้าย
2557
Download
Some Identities Involving Fibonacci Polynomials นางสาวน้ำหอม ประดิษฐ์
2558
Download
Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci -Liked and k-Lucas Numbers นางสาวอมรรัตน์ วิลัยรส
2558
Download
On the Diophantine Equation (p+1)^2x+q^y=z^2 นายพงษ์ณริน เกตุสม
2558
Download
More on the Diophantine Equation 3^x+85^y=z^2 นายปรัชญา เชิดชู
2558
Download
Padovan Q-Matrix and Generalized Relation นางสาวอารีย์ญา วงสา
2558
Download
On Some Identities and Generating Functions for k-Pell-Lucas Sequence นางสาวจีรนาถ เที่ยงตรง
2558
Download
Generalized Fibonacci Sequence and its Properties นางสาวดวงกมล เชี่ยวชาญ
2558
Download
Matrices Formula for Padovan and Perrin Sequence นางสาวอรนี สีดำ
2558
Download
A Novel Formula in Solving Tribonacci-like Sequence นางสาวศิริพร สังกาเกตุ
2558
Download
A Note on Congruent Numbers นายชุติวัต แก้วมณี
2558
Download
Some Properties of (p,q)-Fibonacci Numbers นางสาวตวงทอง หนองตะไกร
2558
Download
Some Identities Involving Common Factors of k-Jacobsthal and k-Jacobsthal-Lucas Number นางสาวกาลดา บุรีรักษ์
2558
Download
A Formula for Tetranacci-Like Sequence นางสาวสุวพร ปิ่นแก้ว
2558
Download
Matrices which have Similar Properties to Padovan Q-Matrix and its Generalized Relations นางสาวอารีรัตน์ ควบคุม
2558
Download
On Some Properties of (k,h) -pell Sequence and (k,h) -pell -Lucas Sequence นางสาวสุภาวรรณ อินทมาศ
2558
Download
The Double Angle Formula of the Mulatu Numbers นางสาวภารดี โกเฮง
2558
Download
Multiplicative Pulsated Fibonacci Sequences Part 2 นางสาวอรณีย์ จงรักษ์
2558
Download
Three Identities Concerning Fibonacci and Lucas Numbers นางสาวภัทรีญา ต่อแก้ว
2558
Download
On Sums of Odd and Even Terms of the k-Fibonacci Numbers นางสาวกมลวรรณ ทวีสุขเสถียร
2558
Download
A Note on Generalized Tribonacci Sequence นางสาววรัชญา เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2558
Download
k-Generalized Fibonacci Numbers นายณพล ทับทิมทอง
2558
Download
The Mathematical Magic the Mulatu Numbers นายปิโยภาสน์ ปีตวัฒนกุล
2558
Download
On sk-Jacobsthal Numbers นางสาวจุฑามาศ แย้มภิรมย์ศรี
2558
Download
Some Identities Involving Common Factors of Negatibonacci and Lucas Numbers นางสาวธนภัสสร์ จิรขวัญฉาย
2558
Download
Generalized Fibonacci-Like Sequence and Fibonacci Sequence นางสาวสุธีมา ไชยธง
2558
Download
Some Properties of k-Jacobsthal Numbers with Arithmetic Indexes นางสาวสุรัสวดี คงกะพัน
2558
Download
Generalized Identities Involving Common Factors of k-Generalized Fibonacci,k-Jacobsthal and k-Jacobsthal-Lucas Numbers นายกฤษฎา ไชยหนองหว้า
2558
Download
On Some Relationships Among pell, pell-Lucas and Modified pell Sequences นางสาวนารีรัตน์ ร่มโพธิ์ชี
2556
Download
Solution of the Diophantine Equation 2^x+p^y=z^2 นางสาวพัชรี เชื้อปู่
2556
Download
Common Factors of Generalized Fibonacci, Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas Numbers นางสาวสุภลักษณ์ คชสินธิ์
2556
Download
Combined 2 – Fibonacci sequences นางสาวชลธิชา หอทอง
2556
Download
A Classic New Method to Solve Quartic Equations นางสาวปรมาภรณ์ ฉิมทับ
2556
Download
Some Identities of Multiplicative Coupled Fibonacci Sequences นางสาวนวพร จันทร์นาค
2556
Download
More on the Diophantine Equation 8^x+19^y=z^2 นายวราวุฒิ ป้อมรอด
2556
Download
Generalized Coupled Fibonacci Sequences นางสาวอลิสา แสงครบุรี
2556
Download
The Pell Equation x^2-Dy^2=±k^2 นางสาวศิริกัญญา จานแก้ว
2556
Download
On the Diophantine Equation 89^x+91^y=z^2 นางสาวทิพรัตน์ ฝ่ายพลแสน
2556
Download
More on Diophantine Equation of Type p^x+q^y=z^2 นายอรรถชัย ภู่กลั่น
2556
Download
Some Properties of the Generalization of the Multiplicative Coupled Fibonacci Sequences นางสาวศิริลักษณ์ ชัยยา
2556
Download
On the Diophantine Equation 5^x+7^y=z^2 นางสาวกาญจนา โชติช่วง
2556
Download
On the Diophantine Equation 32^x+49^y=z^2 นางสาวพรสุดา ลำบัวลอย
2556
Download
On the Diophantine Equation 131^x+133^y=z^2 นางสาวเพชรลดา นามวงษ์
2556
Download
Sum of Powers of Integers Divisible by Three นางสาวภัทร ลิ่มอนุรักษ์สกุล
2556
Download
Remark on Jacobthal Numbers. Part 2 นายธีรพล ไชยยะ
2556
Download
Method of Infinite Ascent Applied on A^3+-nB^2=C^3 นางสาวชนาพร พัฒนะถาวร
2556
Download
The Problem of Points on a Parabola นายวิชชา เบ็ญจนิรัตน์
2556
Download
Short Remarks on Jacobsthal Numbers นางสาวกฤติมา วงษ์คำนา
2556
Download
On the Diophantine Equation 3^x+45^y=z^2 นางสาวอลิสา อบเชย
2556
Download
On Lucas Number by the Matrix Method นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ
2556
Download
On the Diophantine Equation 8^x+13^y=z^2 นางสาวจุฑามาศ ยาวิลาศ
2556
Download
On the Diophantine Equation 2^x+11^y=z^2 นางสาวจีราพร โฉมยา
2556
Download
On the Diophantine Equation 7^x+8^y=z^2 นางสาวจีราภา โฉมยา
2556
Download
On Rational Solutions of the Diophantine Equation x^2-(t^2-t)y^2-(4t-2)x+(4t^2-4t)y=8 นางสาวสุนีย์ สว่างภพ
2556
Download
On the Diophantine Equation 3^x+17^y=z^2 นางสาววรรณภา ชูนาม
2556
Download
On the Diophantine Equation 3^x+5^y=z^2 นางสาวฐิติมา ผลาการ
2556
Download
Pulsating Fibonacci Sequences นางสาวสุธาวัลย์ จิตรแจ้ง
2556
Download
On Bernoulli’s Differential Equation นางสาวฐานิกา พ่อลีละ
2556
Download
On the Diophantine Equation 5^x+23^y=z^2 นางสาวสิริจันทร์ บุตรวงษ์
2556
Download
On the Diophantine Equation 23^x+32^y=z^2 นางสาวสุพัตรา แสงเทียร
2556
Download
A Universal Method of Solving Quartic Equations นางสาวเพยาว์ แซ่เตีย
2556
Download
The Weirdness of Number 6174 นางสาวนิตรา ไหมสุข
2556
Download
New Identities for the Common Factors of Balancing and Lucas-Balancing Numbers นางสาวธนิษฐา ยศสูงเนิน
2556
Download
More on the Diophantine Equation 4^x+10^y=z^2 นางสาวเมสินี จุ้ยสวัสดิ์
2556
Download
Relations on Jacobsthal Numbers นายปัญญวิชญ์ มณีพงศ์
2556
Download
Solving Cubic Equation by Polynomial Decomposition นางสาวอนงค์ นิราศคำ
2556
Download
On the Diophantine Equation 47^x+49^y=z^2 นางสาวปราลี คำสุนทร
2556
Download
The Pell Equation x^2-Dy^2=±9 นางสาววาสนา จรรยางาม
2556
Download
On the Diophantine Equation p^x+p^y=z^2 นางสาววัชรี มีธง
2556
Download
On the Diophantine Equation 31^x+32^y=z^2 นางสาวสุนิศา บุญประสิทธิ์
2556
Download
More on the Diophantine Equation 2^x+3^y=z^2 นางสาวตุลาภรณ์ เจริญเสียง
2556
Download
A Generalized Chinese Remainder Theorem นางสาวนันทนา จามจุรีย์
2548
Download
A Modified Problem of Pillai and Some Related Questions นางสาวอารี สุทธิดี
2548
Download
A Note on Almost s-Continuous Functions นางสาวอ้อมเดือน คุดนอก
2548
Download
A Serendipitous Application of the Pythagorean Triplets นางสาวศิริวรรณ เหลืองเจริญกุล
2548
Download
A Theorem of Touchard on the Form of Odd Perfect Numbers นางสาวสุชาวดี ชาติชัย
2548
Download
Almost Alternating Harmonic Series นายชัชวาล เชยสุวรรณ
2548
Download
Irrational Roots of Integers นางสาวศิรินทิพย์ สืบพันธ์โกย
2548
Download
Irrationality Without Number Theory นางสาวสุวิมล นระมั่ง
2548
Download
It’s Perfectly Rational นางสาวเนตรนภา สุขประเสริฐ
2548
Download
On the Representation of Natural Numbers as Sums of Squares นางสาววนิดา เชื้อขาวพิมพ์
2548
Download
Powers as Uniform Sums of Positive Squares นางสาวสวนีย์ ธูปขุนทด
2548
Download
A New Prove of Darboux’s Theorem นางสาวจตุพร หรือตระกูล
2549
Download
A Note On the Mean Value Theorem for Integral นายวัลลภ ธรรมรัตน์ชัย
2549
Download
A Note on Topological Continuity นางสาวพรนิภา รักถิ่น
2549
Download
A Property of Quadrilaterals นายนราธิป สุขรุ่งเรือง
2549
Download
An Extension of the Results of Servais and Cramer on Odd Perfect and Odd Multiply Perfect Numbers นายกรณิศ นิลพาณิชย์
2549
Download
Another Proof for the p-series Test นายอานนท์ ชูใจ
2549
Download
Cauchy’s Mean Value Theorem Involving n Functions นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่า
2549
Download
Eigenvalues of Matrices of Low Rank นางสาววรัญญา นุชนวล
2549
Download
Euler’s Theorem for Generalized Quadrilaterals นายวิโรจน์ ตรงดี
2549
Download
Exactly When Is (a+b)^n=a^n+b^n(mod n) นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอมหวน
2549
Download
Fallacies, Flaws, and Flimflam นายธานินทร์ กาญจนพานิช
2549
Download
Fallacies, Flaws, and Flimflam นางสาวศมลวรรณ บุญมา
2549
Download
Generating Exotic-Looking Vector Spaces นายภาสกรณ์ ยอดสอน
2549
Download
Integrating Polynomials in Secant And Tangent นางสาวอำภา บุญเสริม
2549
Download
On a Diophantine Equation and its Ramification นางสาวศันสนีย์ หล่อวัชระภรณ์
2549
Download
On the Indeterminate Form 0^0 นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์
2549
Download
Roots of Cubics via Determinants นางสาวขวัญละมัย ใจสุข
2549
Download
Solving Linear Differential Equations by Oparator Factorization นายนฤนาท พรชัย
2549
Download
Teaching the Laplace Transform Using Diagrams นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก
2549
Download
The Squares do fit! นางสาวสุภาณี เอียดเกลี้ยง
2549
Download
A Quotient Rule Integration by Parts Formula นางสาวสุธาสินี คัยนันทน์
2550
Download
Additivity ⊕ Homogeneity นางสาวพัชรา จำเนียรพันธุ์
2550
Download
Exact Values for the Sine and Cosine of Multiples of 18^∘-A Geometric Approach นายกิจจา วัฒนตฤณากุล
2550
Download
Fallacies, Flaws, and Flimflam นายธนิต รัตนศักดิ์ดา
2550
Download
Fibonacci Identities via The Determinant Sum Property นางสาวธิดารัตน์ พลวารินทร์
2550
Download
Introducing the Sums of Powers นางสาวรัชดา มีณรงค์
2550
Download
On a Common Mnemonic from Trigonometry นางสาวเกสร ยิ้มจู
2550
Download
Partial Fraction Decomposition by Division นายสิทธิชัย บุญนาค
2550
Download
Partial Fractions by Substitution นางสาวสินใจ เลไธสง
2550
Download
Square Roots By Hand นางสาวอำภา ศรราช
2550
Download
Taylor Polynomials for Rational Functions นางสาวปิยะนุช ผาคำ
2550
Download
The Root of a Qurdratic นางสาวณัฐวดี สวยกำปัง
2550
Download
Timing is Everything นางสาวสุรีย์ สุวรรณ
2550
Download
A Study of Hyperperfect Numbers นายกิตติพงษ์ พลเจียก
2551
Download
Convergence-Divergence of p-Series นางสาวอนันทิตา อินทรังษี
2551
Download
Exploiting a Factorization of x^n-y^n นางสาวสุพัตรา มูลภา
2551
Download
Finding the Tangent to a Conic Section Without Calculus นางสาวพันธิวา บุตรน้ำเพชร
2551
Download
Pascal’s Triangle Gets Its Genes from Stirling Numbers of the First Kind นางสาวสุธิสา ทับทองคำ
2551
Download
Ratios of Areas and Lengths นางสาวฤดี มะวรคนอง
2551
Download
The Kaprekar Numbers นางสาววัลภา กาญจนประดิษฐ์
2551
Download
The Trinomial Triangle นางสาวสุลีรัตน์ สังอยู่สุข
2551
Download
Using Consistency Conditions to Solve Linear Systems นางสาวกาญจนา แก้วสุข
2551
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวพรนิภา สิงห์รัมย์
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวเพชรา พวงพันธ์
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวสาวิกา เนื่องตุ้ย
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวยุพารัตน์ หยิบยก
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นายกฤษณพณ จันคีลี
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวสาริศา พรายระหาญ
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวกมลชนก ศักดิ์เมือง
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นายกีรติ ไวยบุรี
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวจันจิรา แจ้งถิ่นป่า
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวทิพธัญญา ชัยอำนวยพรกุล
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวธารทิพย์ สุขวนชัย
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นายธีรพงษ์ สุขสมทรง
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวนาตยา นวลแจ่ม
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวพรพิมล สุขประเสริฐ
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวสายฝน วงค์อามาตย์
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวสุจิตรา หื่ออินทร์
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวสุพรรณี ทารส
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวสุพัตรา ทับทิมไทร
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวไกวัล แก้วพวง
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นายชินดนัย ใจดี
2554
Download
ไม่มีข้อมูล นายสุปรีชา หล่อวงศ์สกุล
2549
Download
ไม่มีข้อมูล นายอนนท์ พันธ์พฤกษ์
2552
Download
ไม่มีข้อมูล นางสาวธนิตา คงชุ่ม
2552
Download
On The k-Fibonacci Like Numbers นางสาวธัญญรัตน์ โวกสูงเนิน
2559
Download
On Sums of Odd and Even Terms of the Fibonacci Sequence นางสาววริดา มินศรี
2559
Download
Some Properties of The (p, q) - Lucas Number นางสาวสุภาพร สิงห์ถม
2559
Download
On The k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods นางสาวบุณยาพร ทองอิน
2559
Download
The Frobenius Method on a Second-Order Homogeneous Linear ODEs นางสาวธันยาพลอย ธัญญ์ตรีฉัตร
2559
Download
On the Diophantine Equation 143^x+145^y=z^2 นางสาวกวินทิพย์ เดชทองพงษ์
2559
Download
On the Diophantine Equation p^x+5^y=z^2 นางสาวขนิษฐา พึ่งไพร
2559
Download
Missing Terms Formula for Tribonacci-Like Sequences นางสาวปวีณา จันทร์บาง
2559
Download
Extended Pascal’s Triangle นางสาวคัคนางค์ เครือสาร
2559
Download
Some Identities for Even and Odd Fibonacci and Lucas Numbers นายชินวรณ์ ศรีมูล
2559
Download
The Binet Forms for the Fibonacci and Lucas Numbers นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยโพธิ์
2559
Download
Products of k-Fibonacci -Like and k-Lucas Numbers นางสาวโกลัญญา อริยะเวสตระกูล
2559
Download
The Solution of Euler-Cauchy Equation Using Laplace Transform นายธีระวัฒน์ ทองปานดี
2559
Download
On Exact Differential Equations of First Order with Two Variables นางสาวลูกน้ำ แก้วปรีชา
2559
Download
Some Pell and Pell-Lucas Identities by Matrix Methods and Their Applications นายสุรชัย แผนชาติ
2559
Download
Generalized Coupled Fibonacci Sequences of rth order and Their Properties นายเทพณัฐ พาลเสือ
2559
Download
On Finite Sums of Good and Shar that Involve Reciprocals of Fibonacci Numbers นางสาวสุธิดา สามารถ
2559
Download
On the Odd and Even Terms of (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number นายอภิวิชญ์ ไทรกิ่ง
2559
Download
On The Properties of Generalized Multiplicative Coupled Fibonacci Sequence of r t h order นางสาวจิรวรรณ เจริญพานิชเสรี
2559
Download
Some Properties of The Product of (p,q)-Fibonacci and (p,q)-Lucas Number นางสาวรุ่งไพลิน โปร่งจิตต์
2559
Download
Some Properties of The (p,q)-Fibonacci Numbers and (p,q)-Lucas Numbers นายธีรัตม์ เกษมวรรณ
2559
Download
Two-by-Two Matrices Involving k - Fibonacci and k - Lucas Sequences นางสาวพรทิพา ประจวบวัน
2559
Download
On Second Order Additive Coupled Fibonacci Sequences นางสาวกนกนาถ เดชค้ำ
2559
Download
On The Properties of Fibonacci - Like Sequence นางสาวอริสรา ลิมปิทีป
2559
Download
Generalized Identities on Products of Fibonacci-Like and Lucas Numbers นางสาวณัฐญา แหยมใส
2559
Download
Combined 3-Fibonacci Sequence from a New Type นางสาววลัยลักษณ์ บุญมา
2559
Download
New Technique for Solving System of First Order Linear Differential Equations นางสาวมนัสชนก มาแต้ม
2559
Download
Determinantal Identities of Fibonacci, Fibonacci Like and Lucas Numbers นางสาวดวงฤทัย เรืองคำ
2559
Download
On Fibonacci and Fibonacci-Like Numbers by Matrix Method นางสาวสุขเกษม พันธ์รัตน์
2559
Download
A Proof of Dixon’s Identity นางสาวขนิษฐา ทองดอนเกีย
2559
Download
Identities Involving The Product of k-Fibonacci Numbers and k-Lucas Numbers นางสาวปภธนสร บำรุงสาลี
2559
Download
k-Jacobsthal and k-Jacobsthal Lucas Matrix Sequences นางสาวเบญจวรรณ ศรีอ่ำ
2559
Download
Additive Pulsating Fibonacci Sequences and Some Results นางสาวสตรีรัตน์ ปรีเดช
2559
Download
Sums of Squares of Fibonacci Numbers with Prime Indices นายวัฒนา แย้มกลิ่น
2559
Download
A New algorith of modified นายมนตรี สายจำปา
2559
Download
A Note on Two Diophantine Equations 17^x + 19^y = z^2 and 71^x + 73^y = z^2 นางสาวสุวพร ดีแพง
2559
Download
A NOTE ON TWO DIOPHANTINE EQUATIONS 17^x+19^y=z^2 AND 71^x+73^y=z^2 นางสาวสุวพร ดีแพง
2559
Download
GENERALIZED IDENTITIES INVOLVING COMMON FACTORS OF GENERALIZED FIBONACCI, JACOBSTHAL AND JACOBSTHAL-LUCAS NUMBERS นางสาวปวีธิดา ทัพศรี
2559
Download
Multiplicative Pulsating 3-Fibonacci Sequence นางสาวนัชญาวีร์ นิโรจน์ชัยสาร
2560
Download
Complete Solutions of the Simultaneous Pell Equations x^2-24y^2=1 and y^2-pz^2=1 Mr.Mora Sum
2560
Download
Some Properties of the k - jacobsthal Lucas Sequence นางสาวหทัยชนก พรมฝาย
2560
Download
The reduction of order on Cauchy-Euler equation with a bulge function นายคมสันต์ วิวาห์สุข
2560
Download
On the multiplicative pulsating n-Fibonacci sequence นายพัฒนพงศ์ พันภู
2560
Download
Relation between Lucas Sequence and Fibonacci-Like Sequence นางสาวกรรณ์ฒิมา สุขปาน
2560
Download
Determinantal Identities of Fibonacci, Lucas and Generalized Fibonacci-Lucas Sequence นางสาวอภิชญา คงกล้า
2560
Download
Some Determinantal Identities Invoving Pell Polynomials นางสาวบุษรา กล่อมเย็น
2560
Download
Generalized Multiplicative Coupled Fibonacci Sequence and its Properties นางสาวนฤมล ชาญศิริ
2560
Download
New Generalizations of Fibonacci and Lucas Sequences นางสาวธิมาพร เบ็ญขุนทศ
2560
Download
OBSERVATIONS ON HALF-COMPANION PELL-NUMBERS นางสาวทิพย์นภา สร้อยทอง
2560
Download
Sums of fourth powers of Fibonacci and Lucas numbers นายสุทธิเดช โตเขียว
2560
Download
On the infinitude of solutions to the Diophantine Equation p^x + q^y = z^2 when p = 2 and p = 3 นายเอกรักษ์ หกเหลี่ยม
2560
Download
Modified k-Pell sequence:some identities and ordinary generating function นางสาวไอลดา ขันธสนธิ์
2560
Download
A Note On Fundamental Core Theorem of The Mulatu Numbers and its fascinating Corollaries นางสาวอรปรียา ชาวเวียง
2560
Download
Generalized Coupled Fibonacci sequences of second order นางสาววาสนา เพ็ชรพันธ์
2560
Download
Sums Of Squares Of Fractal Sequences:Farey Sequence & Negative Jacobsthal Sequence นางสาวมาริษา ศรีวิชัย
2560
Download
A note on a Diophantine equation นางสาวช่อทิพย์ นวลจันทร์
2560
Download
Fibonacci Polynomials and Determinant Identities นางสาววราพร กำลังงาม
2560
Download
Determinantal Identities of Generalized Fibonacci-Like Sequence นางสาวเกตุธิวาห์ ปากุล
2560
Download
SomesumformulasforproductsofPellandPell-Lucasnumbers นางสาวพัชชา ปั้นเกตุ
2560
Download
On Some Identities and Generating Functions for Generalized k-Fibonacci Sequence นางสาวมณัชยา แจ่มกระจ่าง
2560
Download
Simpson’s Method for Solution of Nonlinear Equation นางสาวประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล
2560
Download
Reciprocal Series of K–Fibonacci Numbers with Subscripts in Linear Form นางสาววิภาดา ผะอบทอง
2560
Download
Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations นายนพรัตน์ สุขทวีไพบูลย์
2560
Download
On the Finite Sums of Reciprocal Lucas Numbers นางสาวประภาศรี กล่ำแย้ม
2560
Download
OBSERVATIONS ON PELL NUMBER AND PELL LUCAS NUMBER นางสาวเมธาวี สร้อยอึ้ง
2560
Download
On Some Identities and Generating Functions for (s,t) st-Pell and (s,t) st-Pell-Lucas Numbers นายปรัชญา เหมลคร
2560
Download
Relations among Fibonacci Lucas and Fibonacci Like นายปรมินทร์ รุ่งแจ้ง
2560
Download
Conquering Basic Properties of Even Perfect Numbers Using the Gun of Finite Series นายภัทรพงษ์ ขันแก้ว
2560
Download
Another Lambert Series Result for Fibonacci Reciprocals นายรัฐพล ฉิมดี
2560
Download
SOLUTIONS OF THE DIOPHANTINE EQUATION x^2+py^2=z^2 นายอดิศักดิ์ สิงหะจูฑะ
2560
Download
on the Exponentail Diophantine Equation 36^x+3^y=z^2 นายณัฐพงษ์ พิทักษ์
2560
Download
Some Identities of Generalized Fibonacci Sequence นางสาวฉวีวรรณ ปั้นทรัพย์
2560
Download
A NOTE ON CATALAN’S IDENTITY FOR THE K-FIBONACCI นายวิทวัฒน์ ศรีธัญรัตน์
2560
Download
More on the Diophantine equation 2^x+87^y=z^2 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์เรือง
2561
Download
ON TWO NEW COMBINED 3-FIBONACCI SEQUENCES. PART 2 นางสาวสุพิชญา สุระกิจ
2561
Download
ON THE DIOPHANTINE EQUATION 8^x+113^y=z^2 นางสาวเบญญาภา สารมะโน
2561
Download
On the Diophantine Equation 128^x+961^y=z^2 นายธรรมนูญ ชื่นอารมย์
2561
Download
ON TWO NEW TWO-DIMENSIONAL EXTENSIONS OF THE FIBONACCI SEQUENCE นายอภิพัฒน์ หนูเทพย์
2561
Download
ON THE DIOPHANTINE EQUATION 2^(2x+1)+7^y=z^2 นางสาวอภิญญา วะรงค์
2561
Download
USING THE GUN OF MATHEMATICAL INDUCTION TO CONQUER SOME THEOREMS OF THE MULATU NUMBER. นางสาววิลาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
2561
Download
SOME BASIC PROPERTIES OF Γ - TYPE -1 - ABEL - GRASSMAN’S GROUPOIDS นายธนธรณ์ พานทอง
2561
Download
ON THE PRODUCTS OF K-PELL NUMBER AND K-PELL LUCAS NUMBER นายกมล สุวรรณโชติ
2560
Download
SOME IDENTITIES FOR A FAMILY FIBONACCI AND LUCAS NUMBERS นางสาวบุญฑริกา แสงอาทิตย์
2561
Download
SOME PROPERTIES OF THE GENERALIZED (P,Q)-FIBONACCI-LIKE NUMBER นางสาววนิดา คลี่ใบ
2561
Download
GENERALIZED IDENTITIES RELATED FOR THE K-FIBONACCI NUMBER, THE K-LUCAS NUMBER AND K-FIBONACCI-LIKE NUMBER นางสาวสุจินันท์ หอมสุด
2561
Download
FIBONACCI-LIKE SEQUENCE ASSOCIATED WITH K-PELL, K-PELL-LUCAS AND MODIFIED K-PELL SEQUENCES นางสาวพัชรีรัตน์ เยื่อมีใย
2561
Download
THE INFINITUDE OF SOLUTIONS TO THE DIOPHANTINE EQUATION p^3+q=z^3 WHEN p,q ARE PRIMES นางสาวจิตมณี ดอกมณฑา
2561
Download
NOTE ON FASCINATING FERMAT NUMBERS นางสาวสุกานดา อุ่นปรี
2561
Download
SOME PROPERTIES OF DISTRIBUTIVE ADDITION OF Γ-AG-RING นางสาวศศิณา ไผ่งาม
2561
Download
ON THE (S,T)-PELL AND (S,T)-PELL-LUCAS NUMBERS BY MATRIX METHODS Mr.Songheng orn
2561
Download
On Gaussian Pell Polynomials and Their Some Properties นาย ธนภูมิ เอกจิตร์
2561
Download
ALL THE SOLUTIONS OF THE DIOPHANTINE EQUATION p^4+q^2=z^2 WHEN p IS PRIME นายอัศราธิพงษ์ มั่นเขตรวิทย์
2561
Download
A-Short-Note-On-Bounds-of-Eulers-Number-e นายนัชพล ดีเอี่ยม
2561
Download
More On The Diophanetine Equation 47^x+2^y=z^2 นางสาวอัมพวรรณ บวบดี
2561
Download
MORE ON THE DIOPHANTINE EQUATION 27^x+2^y Z^2 นายทนงศักดิ์ ศิริฟัก
2561
Download
ON THE PROPERTIES OF GENERALIZED K-PELL LIKE SEQUENCE นางสาวฉัตรธิดา ฉลาดเก็บ
2561
Download
On two new combined 3-Fibonacci sequences นางสาวชิดตะวัน คูสุวรรณ
2561
Download