Podjarin

Author's details

Date registered: June 28, 2012

Latest posts

  1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง — August 9, 2019
  2. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC — July 29, 2019
  3. การยกระดับวารสารเข้าสู่มาตรฐานสากล — July 29, 2019
  4. จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล SJR ที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 และ 2 — July 29, 2019
  5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 — July 29, 2019

Author's posts listings

Aug 09

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง

วช.เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง หมดเขต 31 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด www.nrms.go.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1112

Jul 29

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษโดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปรเซนทีน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82080

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1068

Jul 29

การยกระดับวารสารเข้าสู่มาตรฐานสากล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1043

Jul 29

จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล SJR ที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 และ 2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1040

Jul 29

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1037

Jul 29

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1034

Jul 05

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1071

May 31

ระดับอุดมศึกษา ในงาน The RMUTT Young Talent Inventor Awards2019

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1075

Apr 17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1078

Apr 13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1081

Older posts «