Category: ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุฝนฟ้าคะนอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุฝนฟ้าคะนอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดร. นิธิวัฒน์ ชูสกุล*, เดี่ยว อภัยราช และ เพ็ญนภา พาวขุนทด บทนำ ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาที่ยังแก้ใขไม่ได้จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีฝนตก การจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเป็นเท่าตัว วิธีที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง วิธีการหนึ่งก็คือ การเตรียมตัวรับมือ กับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา การที่จะเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงที ก็ ต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะมีฝนตกหรือไม่ และปริมาณมากน้อยเพียงใด

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=601

เดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในเดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในประเทศ 20 ปีที่ผ่านมามีสภาวะดีขึ้น แต่ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน จากการเผาไหม้ของรถยนต์ยังมีมากขึ้นแทนสารตะกั่ว ข่าวเพิ่มเติม : http://www.dailynews.co.th/article/224/211286

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=464

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=462

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย อาจารย์ประดับรัฐ  ประจันเขตต์ ปัจจุบันได้มีการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ประหยัดพลังงาน เมื่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานได้เต็มที่ก็จะทำให้ปฏิกิริยาย่อยสลายเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นก็จะถูกกำจัดไปในที่สุด นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลนภา แก้วภา นายประดับรัฐ ประจันเขตต์ และนายวรกวี ชุมวรฐายี จึงได้ทำวิจัย คัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=596

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด ดร. นิธิวัฒน์ ชูสกุล* และ ดร. มรกต พุทธกาล บทนำ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าว เนื่องมาจากในช่วงฤดูมรสุมนี้ มักจะมีปริมาณฝนที่ตกมากกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น หากรู้ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะสามารถทำให้คาดคะเนช่วงเดือนที่ฝนจะตกชุกได้ ส่งผลให้สามารถเลือกเวลาในการลงกล้าข้าว ได้ง่ายและแม่นยำขึ้น การหาช่วงเข้ามรสุมนั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้ชุดข้อมูลพื้นฐานเพียงเท่าที่มี อาทิ ข้อมูลทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และสถิติต่าง ๆ ที่เคยเก็บไว้ แล้วนำมาพิจารณาร่วมกัน โดยปกติแล้วจะอาศัย ประสบการณ์และความชำนาญพิเศษของนักอุตุนิยมวิทยา ในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีนั้น เข้าด้วยกัน แล้วจึงกำหนดช่วงเข้าฤดูมรสุมขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การกำหนดตัวบ่งชี้ ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐาน และมีแบบแผนระเบียบวิธีปฎิบัติในเชิงสถิติที่เหมาะสม จะช่วยลดตรงส่วนความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคลลงไปได้ ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำและความถูกต้องในการกำหนดช่วงเข้าฤดูมรสุมมีสูงตามไปด้วย

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=555

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีตัวอย่าง เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งที่วัดปัญญาฯ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=237

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม ประดับรัฐ ประจันเขตต์ สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=93

การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน

การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน Separation of D,L-Lactic Acid by Membrane Process อนันต์ บุญปาน1  อัษฎาวุธ อารีสิริสุข1  สมหมาย ผิวสอาด2  ปิยะมาส สิริแสงสว่าง2 และยรรยง สุขคล้าย2

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=82

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. ดร.อนันต์ บุญปานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียดผลงาน : การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน Separation of D,L-Lactic Acid by Membrane Process  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียดผลงาน : หัวเชื้อราอัดเม็ด 3. อาจารย์ประดับรัฐ ประจันเขตต์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดผลงาน : การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม 4. อาจารย์ธีระ งามสันติกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียดผลงาน : 5. ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียดผลงาน : 6. ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียดผลงาน :

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=63