Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1124

สรุปความเชื่อมโยงของแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1120

SWUDiscovery

SWUDiscovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การสืบค้นครอบคลุมอะไรบ้าง  1. ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในห้องสมุด 2. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์   2.1 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ: ได้แก่ ทรัพยากรหรือฐานข้อมูลที่บอกรับ ซื้อ พัฒนาขึ้นเอง หรือที่มีสิทธิ์เข้าใช้ ซี่งจะให้เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์ ขอบเขต หรือประเภทของฐานข้อมูลที่บอกรับ   2.2 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก: ทรัพยากรในกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรประเภท Open Access ซึ่งจะแสดงผล ที่เน้นบทคัดย่อมากกว่าฉบับเต็ม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1117

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง

วช.เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง หมดเขต 31 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด www.nrms.go.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1112

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1034

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=865

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับโครงการ “BRAND’S Gen

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดกับโครงการ “BRAND’S Gen ฉลาดคิดไร้ขีดจากัด” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง สู่สังคม และส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดและสมองอย่างเต็มที่ เริ่มเปิดโหวตวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้ โหวตได้ที่Link : http://www.brandsgen.com/2013/index.php?orderby2=มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี#maincontent ***โหวตแล้วมีสิทธิ์ลุ้นได้รับ Samsung Galaxy Note 8.0

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=434

เดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในเดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในประเทศ 20 ปีที่ผ่านมามีสภาวะดีขึ้น แต่ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน จากการเผาไหม้ของรถยนต์ยังมีมากขึ้นแทนสารตะกั่ว ข่าวเพิ่มเติม : http://www.dailynews.co.th/article/224/211286

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=464

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=462