Category: ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ลำดับที่ ชื่อบทความวิชาการ/ตำรา/หนังสือ ชื่อเจ้าของบทความ/ตำรา/หนังสือ แหล่งตีพิมพ์/การรับรองคุณภาพ ว/ด/ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 บทบาทของสารลดแรงตึงผิวในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน(56SCI๔.๗-1-01) ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556 2 อนุภาคนาโนทอง: การสังเคราะห์และการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี(56SCI๔.๗-1-02) อ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด 1 เคมีสำหรับวิศวกร(56SCI๔.๗-2-01) ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ รศ. ดร. ลัดดา มีสุขผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา พ.ศ.2556 2 การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น(56SCI๔.๗-2-02) อาจารย์สุมนา ปานสมุทร ผศ. ดร. ธิดา เดชฮวบผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม พ.ศ.2556 3 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา(56SCI๔.๖-2-03) ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาลผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล พ.ศ.2556 4 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  (ปรับปรุงครั้งที่ 1)(56SCI๔.๖-2-04) 1. อ.ประดับรัฐ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=643