Category: ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ.2554 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนบคุลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พศ. 2551   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2544 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2551   มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดการเกิดภาวะโลกร้อน และคืนประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=27