Monthly Archive: July 2019

Jul 29

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษโดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปรเซนทีน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82080

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1068

Jul 29

การยกระดับวารสารเข้าสู่มาตรฐานสากล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1043

Jul 29

จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล SJR ที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 และ 2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1040

Jul 29

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1037

Jul 29

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1034

Jul 05

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1071