อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

201800307ICDP-2018_03-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) ในหัวข้อวิจัย “Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1016