จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล SJR ที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 และ 2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1040