ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคม คุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toword Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1132