ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2553

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนบคุลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พศ. 2551

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2544

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2551

 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดการเกิดภาวะโลกร้อน และคืนประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=27