การเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน รศ. , ผศ.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้ เรื่องการเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน ผศ., รศ. ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลินิกวิจัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=466