เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2556

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จำนวนเงินวิจัย

/ด/ป ที่ทำสัญญารับทุน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

1

ลำดับของพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจริง

(56SCI4.3-01)

นางกุลประภา  ศรีหมุด
นายสมนึก  ศรีสวัสดิ์

160,000

21 ม.ค. 2556

2

เอกลักษณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบร่วมของพหุนามฟีโบนัชชีและพหุนามลูคัส

(56SCI4.3-02)

นางอมราภรณ์  เส็งพาณิชย์
นางสาวนนธิยา  มากะเต
นางสาววาสนา  ทองกำแหง

19,500

14 ม.ค. 2556

3

การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน

(56SCI4.3-03)

นางสาวนนธิยา  มากะเต
นายอลงกต  สุวรรณมณี
นายมงคล  ทาทอง
นายอัคเรศ  สิงห์ทา

17,500

8 ก.พ. 2556

4

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน

(56SCI4.3-04)

 

นางสาวนนธิยา  มากะเต
นางสาวธาวัลย์  อัมพวา
นายมงคล  ทาทอง

7,500

14 ม.ค. 2556

5

การแก้ปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 ต่ำ

(56SCI4.3-05)

ผศ.แน่งน้อย  ทรงกำพล

5,000

14 ม.ค. 2556

6

การศึกษาการดูดซับแคดเมี่ยมด้วยไคโตซาน-เชลลูโลส คอมโพสิท และสร้างแบบจำลองการดูดซับด้วยระบบโครงข่ายประสาท เทียม

(56SCI4.3-06)

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ (40%)

ดร. วณิภา นาคลดา

(30%)

(350,000 (100%))

245,000

21 ม.ค. 2556

7

การเตรียมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด

(56SCI4.3-07)

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย (หัวหน้าโครงการ) (50%)

(240,000 บาท 100%)

120,000

21 ม.ค. 2556

8

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(56SCI-4.3-08)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (50%)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (35%)

(400,000 บาท 100%)

340,000

21 ม.ค. 2556

9

การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ

(56SCI4.3-09)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (50%)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์(35%)

(300,000 บาท 100%)

255,000

21 ม.ค. 2556

10

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้

(56SCI-4.3-10)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

(45%)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (35%)

(300,000 บาท 100%)

240,000

 

28 มี.ค. 2556

11

การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรว่านชักมดลูกภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย

(56SCI-4.3-11)

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย

(25%)

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย(25%)

ผศ.ดร.นิตยา โงว้วัฒนา (5%)

768,000 บาท 100%

422,400

28 มี.ค. 2556

12

การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์

(56SCI-4.3-12)

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่ (60%)

ดร.นริศร์ บาลทิพย์ (20%)

195,000 บาท 100%

156,000

 

28 มี.ค. 2556

13

การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทรกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน

(56SCI-4.3-13)

ผศ.ดร. จุฑารัตน์  ศริดารา (50%)

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยนันท์ (10%)

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม

(10%)

ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทั(10%)

อ.ไพฑูรย์ ทรัพอุดม (10%)

(300,000 บาท 100%)

300,000

28 มี.ค. 2556

14

การผลิตกระดาษจากใบพุทธรักษา

(55SCI-4.3-14)

ผศ.ดร.นิตยา  โง้ววัฒนา

(40%)

อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์

(35%)

อ.ปรียา นาคเงินทอง (25%)

(10,000 บาท 100%)

10,000

12 มี.ค. 2556

15

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร

(56SCI-4.3-15)

ผศ.ดร. สมพร เพลินใจ(25%)

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย(25%)

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย

(15%)

(13,300 บาท 100%)

8,645

14 ม.ค. 2556

16

ศึกษาฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลแห้งมะขามป้อม

(56SCI-4.3-16)

ผศ. ฐิตยา ศรขวัญ (10%)

อ.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม (40%)

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง (40%)

(8,350 บาท 100%)

7,515

14 ม.ค. 2556

17

การเตรียมอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อใช้ขนส่งสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

(56SCI4.3-17)

ดร.วณิภา นาคลดา(25%)

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ(25%)

ผศ.ประวิทย์ ลีลางามวงศา

(25%)

ดร.ชาคร วงศ์ชินอมร (25%)

(13,300 บาท 100%)

13,300

14 ม.ค. 2556

18

อนุภาคนาโนเซนเซอร์สำหรับตรวจหายาปฏิชีวะ

(56SCI-4.3-18)

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่(60%)

ผศ.ดร อมร ไชยสัตย์ (5%)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

(5%)

(13,300 บาท 100%)

9,310

14 ม.ค. 2556

19

การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรด(56SCI-4.3-19) ผศ.สุจยา  ฤทธิศร  (70%)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (15%)

นายกานพิชา (15%)

(295,000 บาท 100%)

250,750

21 ม.ค. 2556

20

การตรวจหาจุลินทรีย์ที่ผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) และเอนไซม์หลักที่ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของ PHA อย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (พีซีอาร์)

(56SCI-4.3-20)

ดร.ดลนภา  แก้วภา   30%

อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์25%

อ.วรกวี ชุมวรฐายี  25%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 20%

(300,000บาท 100%)

300,000

21 ม.ค. 2556

21

การผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5’-นิวคลีโอไทด์ด้วยกระบวนการทางเอนไซม์(56SCI-4.3-21) ดร.อนันต์  บุญปาน   35%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 35%

ดร.จันทิมา ฑีฆะ 30%

300,000

 

21 ม.ค. 2556

22

โครงการการเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู(56SCI-4.3-22) ผศ.ดรนพรัตน์  พุทธกาล

30%

ผศ.ดร. ชูศรี  ตลับมุข  15%

ดร.เสาวนีย์  บัวโทน  20%

ผศ. จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย 15%

ดร.มรกต    พุทธกาล   10%

ผศ.สุพรรณ  โพธ์ศรี   10% (183,100 บาท 100%)

 

 

119,015

18 มี.ค.2556

23

การคัดแยกและคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

(55SCI-4.3-23)

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ 40%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 30%

ดร.อนันต์ บุญปาน   30%

17,500

14 ม.ค. 2556

24

การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกผลไม้บ้างชนิด

(56SCI-4.3-24)

นางสาวประภาพร พงษ์ไทย50%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 50%

10,000

 

14 ม.ค. 2556

25

การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปฤๅษีด้วย Aspergillus  niger  TISTR 3254

(56SCI-4.3-25)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 30%

ดร.จันทิมา ฑีฆะ    30%

ผศ.สุจยา ฤทธิศร     25%

ดร.อนันต์ บุญปาน    15%

10,000

 

14 ม.ค. 2556

26

การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากดิน

(56SCI-4.3-26)

ประดับรัฐ ประจันต์เขตต์50%

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ  30%

ดร.ดลนภา  แก้วภา 20%

10,000

14 ม.ค. 2556

27

การตรวจติดตามปริมาณโลหะหนักในดิน น้ำ บริเวณป่าชายเลนที่ฟื้นฟูด้วยเทคนิคทางชีวภาพ

(56SCI-4.3-27)

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ  30%

นายอรรถพร ศิริเมธากูล 30%

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  10%

(8,350 บาท 100%)

 

5,845

14 ม.ค. 2556

28

การเตรียมค่าดัชนีบ่งชี้ช่วงเปิดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากระบบพิกัดผิวโลก (จีพีเอส)

(56SCI4.3-28)

 

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล 80%

นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง20%

 

245,000

21 ม.ค. 2556

29

จลศาสตร์ของการอบแห้งชาสะระแหน่ใน Spouted Bed แบบติด Draft Tube ที่มีรูพรุน

(56SCI-4.3-29)

ผศ.บดินทร์ชาติ สุขบท 60%

ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ  30%

50,000

8 ก.พ. 2556

30

การเตรียมค่าข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์

(56SCI-4.3-30)

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล    40%

นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง30%

ดร.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ  30%

10,000

14 ม.ค. 2556

31

การหาคาบการโคจรของระบบดาวคู่โดยใช้กล้องดิจิตอลแบบ DSLR

(56SCI-4.3-31)

นายกิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์   50%

นายวานิช โสภาสพ   25%

ผศ.จรัส บุณยธรรมา   25%

9,000

14 ม.ค. 2556

32

การเปรียบเทียบค่าโฟโตแฟรกชั่นของผลึก LuYAP:Ce, LYSO:Ce และ BGO

(56SCI4.3-32)

ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ 40%

ดร.วรนุศย์ ทองพูล 30%

นายเดี่ยว อภัยราช  30%

12,500

14 ม.ค. 2556

33

การออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็กเพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว

(56SCI-4.3-33)

นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ์ 40%

ดร.นริศร์ บาลทิพย์   30%

ดร.ศราวุธ ใจเย็น    30%

22,500

14 ม.ค. 2556

34

ออนโทโลยีสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ กรณีศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(56SCI-4.3-34)

 

ปองพล นิลพฤกษ์

12,000

14ม.ค. 2556

35

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาศัยเทคนิคเหมืองข้อมูล

(56SCI-4.3-35)

1. ผศ.เมธา ศิริกูล

2. สิริณา ช่วยเต็ม

3. ประภาส ทองรัก

10,000

14ม.ค. 2556

36

ระบบจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(56SCI-4.3-36)

1. ปองพล นิลพฤกษ์

2. บุรัสกร อยู่สุข

3. คงเทพ บุญมี

5,000

12 มี.ค. 2556

37

ระบบแนะนำข้อมูลหัวข้อสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(56SCI-4.3-37)

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม

2. ปิยนันท์ เทียบศรไชย

3. นงลักษณ์ พรมทอง

10,000

14 ม.ค. 2556

38

การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทยโดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไปและตัวแบบเชิงเส้นผสม

(56SCI-4.3-38)ttp://www.sar.rmutt.ac.th/sar56/?wpfb_dl=1142

นายนิกร แสงงาม        60%

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด 40 %

    40,020

 

1 ต.ค. 2555

39

การประยุกต์ใช้ฟัซซีในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา

(56SCI-4.3-39)

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

ผศ.สถิตย์ พรรณรุกข์

อาจารย์สุภาพร นนทนำ

7,500

14 ม.ค. 2556

40

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติในรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด

(56SCI-4.3-40)

อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร

อาจารย์เอกภักด์ ตันประยูร

อาจารย์กิตติพงศ์  กลิ่นจันทร์

    7,500

14 ม.ค. 2556

41

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติในรายวิชาสถิตินอนพาราเมตริกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด อาจารย์เอกภักดิ์ ตันประยูร

2,500

14 ม.ค. 2556

42

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ กรณีรายวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์

(56SCI-4.2-41)

ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

2,500

14 ม.ค. 2556

รวม

3,803,300

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

1

การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อกำจัดสารประกอบฟีนอลภายใต้แสงอาทิตย์

(สกว;พวอ.ป โท)

(56SCI-4.3-42)

 

ดร. ฉัตรชัย  พลเชี่ยว (100%)

(300,000บาท)

300,000

1 ส.ค. 2556

2

การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมขัดเงารถยนต์จากข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

(56SCI-4.3-43)

 

 ผศ ดร.สมพร เพลินใจ

(100%)

120,000 บาท

120,000

20 ต.ค. 2555

3

ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x)O3โดยเตรียมที่อุณหภูมิการเผาอบผลืกต่ำ(วช)

(56SCI4.3-1-44)

ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ (14%) 1,481,100บาท

207, 354

13 ต.ค. 2555

4

การพัฒนาชุดทดสอบยาปฎิชีวนะเพนนิซิลีนจีที่ตกค้างในน้ำนม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

(56SCI-4.3-45)

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่  (50%)

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง (15%)

(365,200 บาท 100%)

237,380

6 ก.ย. 2556

5

การฟื้นฟูป่าชายเลนอำเภอขนอมด้วยเทคนิคทางชีวภาพ

(แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

(56SCI4.3-46)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์55%

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ    15%

(1 มี.ค. 56 – 28 ก.พ. 58)

(1,500,000 บาท 100%)

525,0000

คิด 1ปี จาก 2 ปี

4 ก.พ. 2556

6

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

(56SCI-4.3-47)

อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว

15%

รศ.ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

5%

นายไกรมน มณีศิลป์ 10%

นายปองพล นิลพฤกษ์ 9%

นายคงเทพ บุญมี 8%

นายปริญญา จันทร์แสงรัตน์

8%

(5,000,000 บาท 100%)

3,000,000

20 พ.ค. 2556

รวม

4,389,734

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=637