งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีพ.ศ. 2556

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

ว/ด/ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

1

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีปกติ56SCI-๔.๖-1-01 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดมีการนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 30 ก.ย. 56 

2

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ56SCI-๔.๖-1-02 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 30 ก.ย. 56 

3

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน56SCI-๔.๖-1-03 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 20 ธ.ค. 56 

4

โครงการวิจัยเรื่อง หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichodermaและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ)56SCI-๔.๖-1-04 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน หมู่ 7 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในพื้นที่แปลงนาข้าวของนางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล หมู่ 7 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 25 พ.ค. 2556

5

โครงการออกแบบและพัฒนาสบู่ผสมสารสกัดมังคุด56SCI-๔.๖-1-05 นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทคุณค่าป่าไทยนำความรู้จากงานวิจัยไปควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสำคัญของมังคุด บริษัทคุณค่าป่าไทย 20 ธ.ค. 2556

6

หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichoderma และการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน                           (งบประมาณภายนอก ปี 2554 จาก วช.)56SCI-๔.๖-1-06 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดย1. จัดโครงการเพาะกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพ โดยมีการจัดอบรมเพาะกล้าไม้เบิกนำและนำนักเรียนและนักศึกษาปลูกกล้าไม้เบิกนำบริเวณปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร และจัดตั้งศูนย์เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน

2. ทำให้ ชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างรายได้จากการเพาะต้นกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพและผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในเชิงพาณิชย์

 

หมู่บ้านสหกรณ์ หมุ่ 3 ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 14 พ.ค. 2556 

7

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพโดยของเสียจากสัตว์(งบประมาณรายได้ พ.ศ. 2555)

56SCI-๔.๖-1-07

นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์   โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนชุม ชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชนมุสลิม
ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
16 พ.ค. 56 

8

การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552(งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552)

56SCI-๔.๖-1-08

นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธรณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์   โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 16 พ.ค. 56

9

The color removal of brewery wastewater with ozonation in Thailand56SCI-๔.๖-1-09

 

นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยบริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัดได้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัด 9 ธ.ค. 2556

10

Decolorization of effluent water from pulp and paper mill in Thailand by ozonation56SCI-๔.๖-1-10 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยบริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัดได้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัด 9 ธ.ค. 2556

11

การพัฒนาอุปกรณ์การวัดมุมสัมผัสพื้นผิวสำหรับห้องปฏิบัติการ56SCI-๔.๖-1-11

 

นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม ได้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์การวัดมุมสัมผัสพื้นผิวจากต่างประเทศ เนื่องจากอุปกรณ์ต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม 15 ธ.ค. 2556

12

การพัฒนาต้นแบบระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับใช้ในการศึกษาฟิสิกส์พื้นฐาน56SCI-๔.๖-1-12

 

นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม ได้นำงานวิจัยไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ เพื่อลดการนำเข้าระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์จากต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม 12 ธ.ค. 2556

13

การพัฒนาระบบเว็บไซด์สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร แบบยั่งยืน56SCI-๔.๖-1-13 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชนโดยมีการนำงานวิจัยไปใช้ เป็นเวปไซต์ของหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.โคกขามอ.เมือง จ.สมุทรสาคร หมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ต.โคกขาม
อ.เมืองจ.สมุทรสาคร
1 ธ.ค.2556

14

ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาฝ่ายช่างดอนเมือง (หน่วยงาน MN)56SCI-๔.๖-1-14 เป็นการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงนโยบายโดยบริษัทการบินไทย ฝ่าย Maintenance Records and customer coordinator  dvi (MT-R) นำผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์โดย  1) ทำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรับทราบความคิดเห็นของพนักงานใต้บังคับบัญชา 2) ส่งต่อให้ฝ่ายบุคคล ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานบุคคลต่อไป 3) เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ บริษัทการบินไทยMaintenance Records and customer coordinator  dvi (MT-R)

11 ธ.ค.56

15

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจปลูกส้มพันธุ์เขียวดำเนินของเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี56SCI-๔.๖-1-15 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเปรียบเทียบ  ปรับปรุงกับข้อมูลของเกษตรกรที่ปลูกส้มในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรต่อไป

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

26 ธ.ค.56

16

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มด้วยวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ56SCI-๔.๖-1-16 นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพีซัพพลายแอนด์ไซแอนท์นำไปใช้ในงานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้สารเคมีและใช้เพื่อประกอบในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพี ซัพพลายแอนด์ไซแอนซ์

28 พ.ย. 56

17

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้56SCI-๔.๖-1-17 นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพีซัพพลายแอนด์ไซแอนท์นำไปใช้ในงานข้อมูลผิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้สารเคมีและใช้เพื่อประกอบในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพี ซัพพลายแอนด์ไซแอนซ์

19 ธ.ค. 56

18

การเตรียมฟิล์มผสมระหว่างโปรตีน
เซริซินจากรังไหมพันธุ์ไทยและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์56SCI-๔.๖-1-18
นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้ในงานข้อมูล ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอขายสารเคมีแก่หน่วยงานที่ต้องการทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

19 ธ.ค. 56

19

การพัฒนาเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดความหนาแน่นของของแข็งด้วยวิธีไฮโดรสแตติก เวทธิง56SCI-๔.๖-1-19 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องชั่งสำหรับวัดความหนาแน่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

2 ธ.ค. 56

20

การใช้อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระดับของเหลว56SCI-๔.๖-1-20 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างชุดการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหัววัดอัลตร้าโซนิค ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

2 ธ.ค. 56

21

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจจับทางแสงเพื่อใช้สำหรับชุดการทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสัน56SCI-๔.๖-1-21 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างชุดการทดลองการแทรกสอดของแสงโดยวิธีของไมเคิลสัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

12 ธ.ค. 56

22

การตรวจสอบระดับของเหลวโดยใช้
ไฟเบอร์ออปติกเซ็นเซอร์56SCI-๔.๖-1-22
นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ไฟเบอร์ออปติก ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

12 ธ.ค. 56

23

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบกลุ่มกับแบบปกติ56SCI-๔.๖-1-22 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดมีการนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ร.ร.บ้านหนองชุมเห็ด

20 ธ.ค. 56

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=640