งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2556

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1

Focusing for MeV Proton Beam using Tapered Capillary for Micro-PIXE Analysis (56SCI4-5-01)(56SCI4-5-01) ศราวุธ ใจเย็น Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013

2

Preparation and Wettability Behavior of Thai Silk Sericin/PolyvinyAlcohol (PVA) Blending Film(56SCI4-5-02) วรนุศย์ ทองพูลอัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์

ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ

 

Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013

3

Light Yield Non-proportionality and Energy Resolution of Lu0.7Y0.3AlO3:Ce and Bi4Ge3O12 Scintillators(56SCI4-5-03) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์วรนุศย์ ทองพูล

กิจธนพัฒน์ บรรดลนพรัตน์

 

Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013

4

Performances Comparison of Eye  Tracking by Mean-Shift and Lacus – Kanade Algorithms (56SCI4-5-04) ผศ.เมธา  ศิริกูล The  Proceeding of the 9th National Conference  on Computing  and Information Technology 30/05/2556

5

Evaluation of Size Distribution of  Spherical Nanoparticles based  on Image Processing (56SCI4-5-05)(56SCI4-5-05) อ.นงลักษณ์  พรมทอง The  Proceeding of the 9th NationalConference  on Computing  and Information

Technology

30/05/2556

6

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติกรณีรายวิชา 09-123-455 สัมมนาทางสถิติ(56SCI4-5-06) ผศ.ยุรีย์  วรวิชัยยันต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2556 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31/05/2556 

 

 

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

1

Determination of the encapsulated octadecane in polymer capsule by gel permeation chromatography(56SCI4-5-07) S. Namwong, W. Rodswaeng, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat In 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium

18-21 December 2013

2

Parity Check Matrix Construction of LDPC Codes in Bit-Patterned Media Recording Channels Using Tippett’s Random Number Table(56SCI4-5-08) ผศ.ดร.ชุติมา  ประสาทแก้ว  IEEE TENCON 2013  22-25 ต.ค.56

3

Accuracy Enhancement for Fuzzy Time Series using Modified Fuzzy Relationship (56SCI4-5-09)(56SCI4-5-09) อ.ไกรมน  มณีศิลป์ Procedings of 2013 International Conference on Fuzzy Theory and Its ApplicationTaipei, Taiwan 6-8 Dec. 2013

4

Development of Physics Laboratory Utility Program using Visual Basic for the First Year Students in Rajamangala University of Technology Thanyaburi(56SCI4-5-10) จันทนี อุทธิสินธุ์วัชระ รอดสัมฤทธิ์

จรัส บุณยธรรมา

The International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2013) 9-11   May 2013

5

The development of Appropriate Instructional Models for Statistics Stduent: a Case Study of the 09-121-202 Mathematiocal Statistics Course(56SCI4-5-11) Yuree Worawichaiyan The International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2013) 9-11   May 2013

6

The linear regression and Fuzzy Linear Regression based Medical Service value Models for Informal Workers in Thailandh(56SCI4-5-12) Kumam, W. and Pongpullponsak, A. ANZIAM Conference 2013 Newcastle, Australia February 3-7 2013

7

Fuzzy logic and Fuzzy Clustering for Medical Service Value model,(56SCI4-5-13) Kumam, W. and Pongpullponsak, A. International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Kawloon, Hong Kong,Chaina  March 13 – 15 2013

8

Fuzzy rating score on the Likert Scale(56SCI4-5-14) ผศ.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ International Conference on Engineering and Applied Science Osaka, Japan November 7-9 2013

9

Practitioners Approach Towards Information System of Infections Disease Surveillance Issues: A Case Study of Community Medical Unit in Thailand(55SCI4-5-15) อ.จตุรพิธ  เกราะแก้ว  The 2ndInternational Conference on Management Technology and Science (ICMTS 2013) September 1-2 2013.

10

Practical Administering Security to the University Research Working Group Knowledge Management System Website(56SCI4-5-16)_ รศ.ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ The 2ndInternational Conference on Management Technology and Science (ICMTS 2013) September 1-2 2013.
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI

1

การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติกแอซิด ไมโครแคปซูลที่บรรจุวิตามินอี(56SCI4-5-17) รัชนีวรรณ การค้า, ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์,อมร ไชยสัตย์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.อุบลราชธานี

พฤษภาคม – สิงหาคม 2556

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ.

1

การศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟต ในการกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง(56SCI4-5-18) สิริแข พงษ์สวัสดิ์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาปีที่พิมพ์ 2556 (วารสารปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑)

 

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556

2

การศึกษาคุณภาพน้ำ และปริมาณแร่ธาตุบางชนิดบริเวณเหนือและภายในท่อน้ำพุร้อนของอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรีระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554(55SCI4-5-19)

 

สิริแข พงษ์สวัสดิ์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา วารสารปีที่ 18ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556

3

การผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพ(56SCI4-5-20) สุจยา ฤทธิศร วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา วารสารปีที่ 18ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Fuzzy Analysis Method for the Estimation of Medical Service Value Model, Thai Journal of Mathematics(56SCI4-5-21) Kumam, W. and Pongpullponsak, A. Thai Journal of Mathematics Vol11, No. 3 : 655 – 665, 2013
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Scintillation Response of LSO:Ce and NaI:Tl Single Crystal Scintillators(56SCI4-5-22) Akapong Phunpueok, Voranuch Thongpool Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.5970-5975 

2

Light Yield Non-proportionality and Energy Resolution of BGO Scintillation Crystals(56SCI4-5-23) Akapong Phunpueok, Voranuch Thongpool Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.5976-5980

3

Morphology and thermal properties of PVDF electrospun nanofiber(56SCI4-5-24) M. Buddhakala Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.5986-5989

4

Detection of Different Photovoltaic Current before the Raining by using Solar Cell(56SCI4-5-25) Nithiwatthn Choosakul, Tukkamon Vijaktanawudhi, Chanoknan Banglieng Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.6054-6058

5

Preparation of Thai Silk Sericin/Poly(Vinyl Alcohol) Hybrid Film for Drug Delivery Control: Study on Amoxicillin Trihydrate(56SCI4-5-26) Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok, Naris Barnthip Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.6189-6192
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Inactivation of bacteriophages by high levels of dissolved CO2(56SCI4-5-27) Jantima Teeka Environmental Technology 2013, Vol. 34, p.539-544

2

Influence of lutetium content on the scintillation properties in (LuxY1-x)AlO3:Ce single crystals(56SCI4-5-28) Akapong Phunpueok Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2013, Vol.210(9), p. 1903-1908
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Preparation of poly(divinylbenzene) microencapsulated octadecane by microsuspension polymerization: oil droplets generated by phase inversion emulsification(56SCI4-5-29) P. Chaiyasat,Md. Z. Islam and

A. Chaiyasat

RSC Advances

.

3 (2013) 10202-10207

2

Unmodified gold nanoparticles as a simple colorimetric probe for ramoplanin detection(56SCI4-5-30) SiriwanTepoo, PhongnarinChumsaeng, KhwankhaoPalasak, NatvaraBuasod, NareeMhadbamrung, and PhorntipSae-Lim 

 

 

 

Talanta

9/4/2013,117 (2013) 518-522.

3

Greener liquid chromatography using a guard column with micellar mobile phase for separation of some pharmaceuticals and determination of parabens(56SCI-45-31) N. Youngvises, T. Chaida, S. Khonyoung,N. Kuppithayanant, W. Tiyapongpattana, A. Itharat, J. Jakmunee

Talanta

1/18/2013,106 (2013) 350-359.

4

Preparation of Polymer Blends Between Poly(lactic acid) and Poly(butylene adipate-co-terephthalate) and Biodegradable Polymers as Compatibilizers(56SCI4-5-32) W. Pivsa-Art, A. Chaiyasat, S. Pivsa-Art, H. Yamane and H. Ohara

Energy Procedia

July, 2013 Vol. 34

5

Preparation and characterization of natural rubber/poly [styrene-co-2-(methacryloyloxy) ethyl trimethylammonium chloride] nanocomposites by heterocoagulation(56SCI4-5-33) S. Promdsorn, S. Moommungmee, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat

Energy Procedia

July, 2013 Vol. 34

6

Preparation of poly(l-lactic acid) microencapsulated vitamin E ((56SCI4-5-34) P. Chaiyasat , A. Chaiyasat, P. Teeka, S. Noppalit and U. Srinorachun

Energy Procedia

July, 2013 Vol. 34

7

Comparison of disinfection effect of pressurized gases of CO2, N2O, and NonEscherichia coli(56SCI4-5-35) Jantima Teeka water research  2013, Vol.47, p.              4286-4293

8

Separation of D, L-Lactic Acid by Filtration Process(56SCI4-5-36)

 

 

Anan Boonpana Energy Procedia  2013, Vol.34, p. 898 – 904

9

Pulsed Laser Ablation of Graphite Target in Dimethyformamide(56SCI4-5-37) Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok Energy Procedia 2013

10

Reproduced Solar Radiation Derived from Electric Current of Solar Cell for Daytime Meteorological Study(56SCI4-5-38) Nithiwatthn Choosakul, Chanoknan Banglieng, Naris Barnthip Energy Procedia 2013

11

A Test for Testing the Equality of Two Covariance Matrices for High-dimensional Data(56SCI4-5-39) Saowapha Chaipitak and Samruam Chongcharoen  Journal of Applied Sciences 13(2) : 270 – 277 2013 13(2) : 270 – 277 2013

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=645