การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

จันทิมา ฑีฆะ

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของแหล่งพลังงานโลก
และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้พลังงาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทั้งปริมาณน้ำมันดิบมีแนวโน้มว่า
จะหมดลงในอนาคต นักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าหากไม่มีการสำรวจพลังงานเพิ่มเติม
แหล่งพลังงานฟอสซิลของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจหมดลงได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า
2014

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=657