พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2559 ซึ่งมีรายนามดังนี้

นักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ระดับนานาชาติ) ได้แก่

1. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

20160118sci_30

2. นายไกรมน มณีศิลป์

20160118sci_32

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32999

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=777