คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170310-congrat-naris-550x348คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailland Toray Science Foundation :TTSF) ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

ในปีนี้มีผู้สมัครราว 180 โครงการ จาก 51 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทางมูลนิธิได้คัดเลือกผู้รับทุนจำนวนทั้งสิน 20 โครงการ โดยมาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ
มศว. ประสานมิตร จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 โครงการ
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 โครงการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=936