นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีamon-550x287

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีpreeyaporn-550x287

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการบริการวิชาการ ดีเด่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีsukhan-550x287

โครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=957